AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

De dienst urologie heeft een ruime ervaring in de behandeling van blaaskanker, zowel in een vroeg stadium (oppervlakkig blaascarcinoom of 'blaaspoliepen'), lokaal invasief stadium (invasief blaascarcinoom) als sterk gevorderd of uitgezaaid stadium.

Innovatieve aanpak

Innovatieve aanpak

Voor elk stadium van blaaskanker proberen wij je een gepersonaliseerde en wetenschappelijk onderbouwde behandeling aan te bieden. Wij baseren ons hiervoor op jarenlange ervaring binnen onze eigen dienst en kennis opgedaan in verschillende universitaire centra in binnen- en buitenland.

Nieuwe evoluties die wij kunnen aanbieden:

 • Na doorgedreven diagnostiek, zowel tijdens de eerste TURB-operatie (zie onder), als verdere weefseldiagnostiek en radiologische scans, wordt bepaald welke behandeling het best wordt voorgesteld voor je specifieke situatie. Dit is telkens afhankelijk van de mate van agressiviteit en het exacte stadium van de ziekte.
 • Minimaal invasieve blaasoperaties (kijkoperaties, robot-geassisteerd).
 • Klinische trials (wetenschappelijke onderzoeken) naar nieuwe heelkundige, radiotherapeutische of medicamenteuze behandelingen met sterke focus op alle nieuwe vormen van immunotherapie.

Multidisciplinaire behandeling

Multidisciplinaire behandeling

Na verwijzing worden nieuwe patiënten normaal binnen drie weken gezien op consultatie. Tijdens deze eerste afspraak zal je een eerste richtinggevend gesprek kunnen voeren met de uroloog, uro-oncoloog, radiotherapeut of medisch-oncoloog (internist).

 • De uroloog is gespecialiseerd in de diagnose en heelkundige aanpak van blaastumoren.
 • De radiotherapeut is gespecialiseerd in de behandeling van blaastumoren met uitwendige bestraling.
 • De medisch-oncoloog is gespecialiseerd in de medicamenteuze behandeling van blaastumoren, vooral voor gevorderde of uitgezaaide stadia van de ziekte.

Het kan zijn dat je nog andere, ondersteunende collega’s ziet:

 • patholoog gespecialiseerd in urologische tumoren;
 • radioloog gespecialiseerd in de beeldvorming van genito-urinaire tumoren;
 • internist (geriater, nefroloog) voor het inschatten van je algemene gezondheidstoestand;
 • uro-zorgverpleegkundigen, gespecialiseerd in de begeleiding van alle aspecten van pre- en post-operatieve urologische zorg of stomazorg;
 • oncologische verpleegkundigen gespecialiseerd in de begeleiding tijdens een kankerbehandeling;
 • psychologisch georiënteerde zorgverleners (psycholoog, psychologische verpleegkundige), voor psychologische en emotionele begeleiding tijdens de kankerbehandeling;
 • voedingsspecialist (diëtist) om te adviseren omtrent dieet en voeding voor en tijdens de behandeling;
 • fysiotherapeuten voor aanleren bekkenbodemoefeningen bij bepaald types van blaasvervanging.

Zeer belangrijk is ook dat wij steeds zullen proberen om in samenspraak met jou de winst van een eventuele behandeling af te wegen tegen de potentiële neveneffecten.

Expertise in diagnose en staging

Expertise in diagnose en staging

Een exacte diagnose en staging is essentieel om het beste behandelplan voor jou te bepalen. Onder andere om te achterhalen in welk stadium je blaaskanker zich bevindt, en welke de gepaste aanpak hiervoor is. Met dit stadium van kanker zal rekening gehouden worden, maar evenzeer met je persoonlijke wensen of verwachtingen aangaande de behandeling.

Binnen ons blaaskankerteam is een gespecialiseerde patholoog aanwezig die zich toelegt op de analyse van genito-urinaire tumoren zoals blaaskanker. Niet alleen de patholoog is gespecialiseerd, maar ook de uro-radioloog en nuclearist die zich toelegt op de nieuwste stagingonderzoeken (scans). Op zoek naar eventuele uitzaaiingen benutten wij volgens de laatste wetenschappelijke inzichten in ons ziekenhuis de nieuwste radiologische en isotopen (nucleaire) onderzoeken. Voor sommige erg gespecialiseerde PET-onderzoeken werken we nauw samen met bepaalde erkende ziekenhuizen in Oost- en West-Vlaanderen. Een precieze diagnose betekent immers een betere behandeling.

State of the art chirurgische behandelingen

State of the art chirurgische behandelingen

Minimaal invasieve ingrepen verkleinen (de kans op) complicaties, verkorten het verblijf in het ziekenhuis en versnellen het herstel na de ingreep. Onze dienst beschikt over alle moderne diagnostische technieken bij de initiële diagnostische procedure waarbij het blaasgezwel wordt verwijderd (TransUrethrale Resectie van de Blaastumor - TURB heet deze operatie), al dan niet ondersteund door 'blauw-licht cystoscopie' (PDD of photodynamische diagnostiek).

De dienst heeft een grote expertise in de klassieke ‘open’ chirurgische blaaskankerbehandeling met blaaswegname en verschillende types van blaasvervanging, doch zet ook in op minimaal invasieve ingrepen en procedures: sinds begin 2020 gebeurt de robot-geassisteerde radicale cystectomie door een expert robot-chirurg met internationale faam. Ons ziekenhuis behandelt jaarlijks meer dan 25 dergelijke patiënten met een sterke focus op continue kwaliteitsevaluaties, alsook patiëntgerichte evaluatie binnen het zorgpad blaaskanker.

Radiotherapie

Radiotherapie

Afhankelijk van het stadium van je blaaskanker, haalbaarheid van heelkunde en persoonlijke voorkeur wordt soms externe radiotherapie, al dan niet in combinatie met chemotherapie, als alternatieve behandeling aangeboden.

Voor de externe radiotherapie wordt gebruik gemaakt van de meest recente radiotherapeutische technieken. Tijdens deze externe bestraling wordt elke dag gebruik gemaakt van beeldvorming, om de straling zo precies mogelijk te focussen, om de kans op neveneffecten van de radiotherapie zo klein mogelijk te maken.

Deze behandelingen gebeuren preferentieel door de dienst radiotherapie van het az groeninge binnen de E17-netwerksamenwerking, doch er is ook een goede samenwerking met de andere radiotherapiediensten regionaal, waarbij de vrije keuze van elke patiënt steeds gerespecteerd wordt.

Standaard en innovatieve medicamenteuze behandelingen

Standaard en innovatieve medicamenteuze behandelingen

Patiënten waar een blaaswegname wordt gepland, of die zich aanbieden in een lokaal gevorderd kankerstadium komen heel vaak in aanmerking voor chemotherapie of immunotherapie (medicatie). In deze stadia van blaaskanker kunnen wij zowel gouden-standaard als innovatieve medicatie aanbieden. Het gaat dan onder andere over 'gerichte therapie' of targeted therapy die een ware revolutie veroorzaakt heeft in de behandeling van blaastumoren. Onze diensten kunnen surplus nieuwe medicatie aanbieden binnen klinische studies: urologen en oncologen participeren intensief aan dergelijke klinische studies, wat resulteert in een van de ruimste selecties aan nieuwe geneesmiddelen die kunnen aangeboden worden in onze regio.

Clinical trials (klinische studies)

Clinical trials (klinische studies)

Als dienst urologie nemen wij regelmatig deel aan klinische studies. Je zal echter nooit verplicht worden om hieraan deel te nemen als patiënt. Indien je dit niet wenst, dan zal je nog steeds onze volledige aandacht hebben en zal je de gouden standaard behandeling krijgen.

Klinische studies zijn een vorm van wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe heelkundige of radiotherapeutische behandelingen, geneesmiddelen, nieuwe combinaties van geneesmiddelen of geneesmiddelen met een reeds bewezen effect die getest worden in nieuwe/andere situaties. Soms gaat het bijvoorbeeld over een nieuw radiotherapieschema of heelkundige techniek, een nieuwe dosering van hetzelfde geneesmiddel of een nieuw chronologisch schema voor de toediening van het geneesmiddel. Klinische studies worden uitgevoerd volgens erg strikte wetenschappelijke richtlijnen. Zij hebben tot doel om na te gaan of nieuwe behandelingen veilig zijn en effectief/beter in vergelijking met de huidige standaard behandeling.

Dit onderzoek gebeurt op eigen initiatief, in samenwerking met meerdere universitaire diensten (KULeuven, UGent of UAntwerpen) of op initiatief van een medische firma die innovatieve medicatie wil evalueren.

Voor meer en meer types kanker betekent een beter inzicht in de genetische achtergrond van de patiënt ook een betere (meer gerichte) behandeling van zijn kanker. Binnen het kader van klinische studies hebben onze diensten toegang tot genetische onderzoeken.

Waardegedreven zorg

Waardegedreven zorg

Onze dienst zet sterk in op de ontwikkeling van het zorgprogramma rond blaaskanker, dat progressief ontwikkeld wordt volgens de strenge standaarden van Value-Based Health Care (VBHC). Binnen dit programma wordt door een toegewijd team van artsen en andere zorgmedewerkers zorg centraal ontwikkeld rond wat de patiënt en zijn familie zélf belangrijk vinden. Resultaten van de oncologische (kanker) behandeling worden prospectief bijgehouden in een database, wat toelaat te vergelijken met andere (binnen- en buitenlandse) ziekenhuizen. Ook de opvolging van patiëntentevredenheid over hun behandeling, alsook over nevenwerkingen en de bredere omkadering worden opgevolgd aan de hand van internationaal gevalideerde vragenlijsten en gerapporteerd volgens een systematische methodologie (ICOHM).

Ons team

Ons team
 • Urologen
 • Radiotherapeuten
 • Medisch Oncologen
 • Nucleaire geneeskunde
 • Radiologie
 • Fysiotheraputen/kine
 • Onconurse
 • Psychologe
 • (Diëtiste)
 • ...

Meer gedetailleerde informatie

Meer gedetailleerde informatie