AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Betalingen & facturen

Na je ziekenhuisverblijf moet je bij je vertrek niets betalen. Voorschotten worden nooit gevraagd, behalve bij esthetische ingrepen of bij patiënten die niet aangesloten zijn bij een Belgisch ziekenfonds. In dat geval betaal je het voorschot aan het ziekenhuis ten laatste twee weken voor de ingreep plaatsvindt via een overschrijving. Je vindt daarvoor de correcte gegevens op je informed consent (geïnformeerde toestemming).

Ontvangst van je factuur

Ontvangst van je factuur

De factuur ontvang je per post op je thuisadres of digitaal via e-mail (indien we over je e-mailadres beschikken). Je ontvangt je factuur normaal gezien binnen de zeven weken na het einde van de maand waarin je ontslagen bent uit het ziekenhuis. Dit is enkel zo indien je dossier volledig afgewerkt kan worden.

Weet dat je ook een ziekenhuisfactuur ontvangt wanneer je op consultatie kwam in de privépraktijk van je arts en / of wanneer een onderzoek of staalafname in ons ziekenhuislaboratorium plaatsvond. In bepaalde specialistische casussen (bv. moleculaire biologie) stuurt ons laboratorium het staal door naar een ander labo. Dan is het mogelijk dat je een factuur van UZ Gent of UZ Antwerpen ontvangt.

Betalen van je factuur

Betalen van je factuur

Je dient je factuur te betalen binnen de 30 dagen na verzendingsdatum. Indien je factuur niet betaald is binnen die termijn, is er zonder ingebrekestelling en rechtens een conventionele schadevergoeding verschuldigd van 10 %, met een minimum van 25 euro. Bovendien zullen er vanaf de vervaldag interesten verschuldigd zijn, gelijk aan de wettelijke interestvoet verhoogd met 2 %.

Je ontvangt een betalingsherinnering per sms wanneer de factuur onbetaald blijft. In dat geval is de factuur mogelijk in je spamfolder beland.

Toelichting bij je factuur

Toelichting bij je factuur

Na je verblijf ontvang je je ziekenhuisfactuur. De vorm van dit document en de informatie die er in staat, wordt volledig bepaald door de overheid.

Op het eerste blad van je factuur vind je een samenvatting van alle kosten. Je ziekenfonds betaalt een groot deel van je kosten rechtstreeks aan het ziekenhuis. Ook dit bedrag wordt informatief meegedeeld op dit eerste blad, onderaan de samenvatting. Er zijn drie kolommen:

Kolom 1Kolom 2Kolom 3
Hier staan de bedragen die het ziekenfonds betaalt.Dit zijn de wettelijk bepaalde tussenkomsten van de patiënt zoals remgelden: vaste, vooraf bepaalde bedragen voor erelonen of geneesmiddelen die terugbetaald worden.Hier vind je de kosten voor kamersupplementen, niet- terugbetaalde geneesmiddelen, erelonen en bijkomende kosten.

Kolom 1 en kolom 2 vormen samen het ereloon dat wettelijk werd vastgelegd door het Riziv. De kosten vermeld in kolom 2 en 3 zijn voor rekening van de patiënt. Op het einde van de factuur vind je het 'door de patiënt te betalen saldo' en het rekeningnummer waarop je het bedrag kan storten.

Je factuur wordt verder in detail onderverdeeld in de volgende rubrieken:

1. Verblijfskosten

Dit zijn de kosten voor je verblijf in het ziekenhuis: het gebruik van je kamer, de maaltijden, verpleegkundige hulp. Indien je koos voor een eenpersoonskamer, wordt het kamersupplement eveneens in deze rubriek vermeld.

2. Forfaitaire kosten

Een deel van de kosten wordt aangerekend met een vast bedrag (forfait), ook al heb je geen gebruik gemaakt van die diensten.
3. ApotheekkostenDit zijn de kosten die aangerekend worden door de apotheek van het ziekenhuis, bijvoorbeeld voor geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en implantaten. Naast remgelden en supplementen kunnen ook wettelijke afleveringsmarges aangerekend worden.
4. HonorariaDe erelonen van artsen, tandartsen, kinesitherapeuten en vroedvrouwen.
5. Andere leveringenKosten voor onder andere gipsverbanden en bloedproducten.
6. ZiekenvervoerKosten voor vervoer, dringend of niet-dringend, gemaakt door het ziekenhuis.
7. Diverse kostenTijdens je verblijf in het ziekenhuis worden om comfortredenen een aantal producten en diensten ter beschikking gesteld, zoals TV, internet, zeep, water, koelkast ... Hiervoor wordt forfaitair 8 euro per dag aangerekend. Deze niet-medische kosten zijn volledig ten laste van de patiënt en worden niet terugbetaald door het ziekenfonds. Een overzicht van deze diverse kosten vind je onderaan deze pagina.
8. BtwIndien van toepassing betaal je btw op esthetische ingrepen, zoals bij een borstvergroting. Er wordt ook btw aangerekend op het accomodatieforfait en bijvoorbeeld op maaltijden bij rooming-in

Conventiestatus artsen

Conventiestatus artsen

Benieuwd naar de conventiestatus van je arts? Je vindt deze op de contactpagina van je arts terug.

Tweejaarlijks sluiten overheid, artsenverenigingen en ziekenfondsen een conventie (of akkoord) af over de officiële erelonen van artsen. Vermits het beroep van arts een vrij beroep is, kan elke arts kiezen of hij deze conventie wel of niet aanvaardt.

Er zijn drie soorten conventiestatus: volledig geconventioneerde artsen, niet-geconventioneerde artsen en partieel (of gedeeltelijk) geconventioneerde artsen.

Geconventioneerde artsen (C)
Deze artsen passen het verbintenistarief toe. Na terugbetaling van het ziekenfonds betaal je enkel het persoonlijk aandeel (of remgeld).
Niet-geconventioneerde artsen (NC)
Deze artsen bepalen vrij hun tarieven (of erelonen). Na terugbetaling van het ziekenfonds betaal je het persoonlijk aandeel (of remgeld) en eventueel nog een ereloonsupplement.
Partieel (of gedeeltelijk) geconventioneerde artsen (P)
Deze artsen passen enkel op sommige dagen en uren het verbintenistarief toe. Op andere dagen en uren bepalen ze vrij hun tarieven (of erelonen).

De codes C, NC en P op je factuur staan respectievelijk voor 'geconventioneerd', 'niet-geconventioneerd' en 'partieel of gedeeltelijk geconventioneerd'.

De prijs van de kamer per dag wordt door het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering) betaald. De ‘remgelden’ en de aanvullende toeslagen betaalt de patiënt. Ook van het verbintenistarief (wettelijk vastgelegde prijs) betaal je zelf een deel. Dit is afhankelijk van je ziekenfonds en hospitalisatieverzekering.

Indien je verblijft op een eenpersoonskamer kan de arts een ereloonsupplement aanrekenen. Het ereloon (of honorarium) is de vergoeding die artsen, tandartsen, kinesitherapeuten, vroedvrouwen of logopedisten aanrekenen voor hun prestaties.

Prijs van je kamer en ereloonsupplementen

Prijs van je kamer en ereloonsupplementen

Je kamerkeuze heeft geen invloed op de kwaliteit van de verzorging of behandelingen. Het verschil heeft enkel te maken met meer comfort en een grotere privacy.

 • Deze ereloonsupplementen gelden zowel voor je behandelende arts als voor andere artsen die bij je ingreep of behandeling betrokken zijn.
 • De verplichte ziekteverzekering (of ziekenfonds) komt niet tussen in de kost van deze ereloonsupplementen. Afhankelijk van je verzekeringspolis zal je hospitalisatie-
  verzekering (een deel van) deze ereloonsupplementen ten laste nemen.
 • In de polikliniek kan een niet-geconventioneerde arts een ereloonsupplement tot maximum 150 % aanrekenen.
 • Het maximum ereloonsupplement in ons ziekenhuis bedraagt 0 % op een twee- of meerpersoonskamer en 150 % op een eenpersoonskamer of eenpersoonskamer plus.
Maximaal ereloonsupplementTwee- of meerpersoonskamerEenpersoonskamer
Geconventioneerde arts*0 %150 %
Niet-geconventioneerde arts*0 %150 %
Sociaal statuut patiënt**0 %150 %

(*) Hierboven kan je meer lezen over het statuut van de arts.
(**) Je sociaal statuut wordt medegedeeld door je ziekenfonds vb. chronische zieken, langdurig werklozen ouder dan 50 jaar …

Er zijn ook kamersupplementen van toepassing bij keuze voor een eenpersoonskamer:

 • 65 per dag voor een gewone eenpersoonskamer (= vrijgesteld van BTW)
 • 85 per dag voor een eenpersoonskamer op de materniteit (standaardkamer) (= vrijgesteld van BTW)
 • 160 € per dag voor een eenpersoonskamer plus op de materniteit (enkel in AZ Maria Middelares)
 • 0 € per dag voor een eenpersoonskamer op de kinderafdeling

Ook betaal je een accomodatieforfait, een vast bedrag voor het gebruik van bv. televisie, WiFi, water... Deze forfait bedraagt 8 € per dag (= prijs incl. BTW).

Kostenraming

Kostenraming

Annuleren van je afspraak

Annuleren van je afspraak

Om je afspraak te annuleren, contacteer je het secretariaat van de arts. Dat kan tot 24 uur voor je geplande afspraak.

Annuleer je pas later of niet, dan zal je een forfaitaire kost van 25 euro aangerekend worden. Eventuele uitzonderingen op deze regel staan vermeld op de afsprakenpagina van de dienst.

Rooming-in (blijven slapen)

Rooming-in (blijven slapen)

Wanneer een van je familieleden of naasten is opgenomen in ons ziekenhuis, kan je aangeven de patiënt te willen vergezellen tijdens zijn opname. In de volgende situaties biedt het ziekenhuis je de mogelijkheid om te blijven slapen:

Er zijn zetels ter beschikking die openplooien tot een bed. Voor persoonlijke hygiëne kan de badkamer van de patiëntenkamer worden bij wie je verblijft (bv. op pediatrie). In AZ Maria Middelares hebben sommige andere afdelingen een aparte afdelingsdouche ter beschikking. Informeer hiernaar bij een verpleegkundige.

Met deze hotelfunctie gaan een aantal kosten gepaard:

 • logement op de kamer van de patiënt: 15 euro
 • logement op een aparte patiëntenkamer: 65 euro

De extra bestelde dranken, maaltijden of snacks komen ook op de afrekening van de kamer. Via onderstaand document krijg je een indicatie van de prijzen.

Voor inlichtingen kan je contact opnemen met de hoofdverpleegkundige van de verpleegafdeling.

Contact bij vragen over je factuur

Contact bij vragen over je factuur

Dienst facturatie

Tel: +32 9 246 20 20
E-mail: facturatie@mijnziekenhuis.be

Indien je vragen hebt over je factuur, contacteer dan de dienst facturatie. De dienst is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 14 uur.

Downloads

Downloads

Bekijk hieronder enkele nuttige documenten met betrekking tot je factuur.