De artsen, verpleegkundigen en medewerkers van AZ Maria Middelares zetten zich dagelijks in om een goede, professionele dienstverlening te verzekeren. Helaas gebeurt het soms toch dat iets niet naar wens verloopt. Wij raden je aan om dit in de eerste plaats rechtstreeks met de betrokken arts/verpleegkundige/medewerker te bespreken. Misschien kunnen zij met een kleine moeite aan je verwachtingen of opmerkingen tegemoet komen, of kan er een misverstand uit de weg worden geruimd. Kun je samen geen oplossing vinden? Meld je graag je bezorgdheid persoonlijk en in vertrouwen? Of weet je niet onmiddellijk bij wie je terecht kan? Wend je dan tot de ombudsdienst.

De ombudsdienst luistert, informeert en adviseert patiënten en hun familie

Wat kan de ombudsdienst doen voor jou?

Wat kan de ombudsdienst doen voor jou?

De ombudsdienst helpt patiënten en hun familie die een vraag hebben, of een probleem ervaren met de dienstverlening van het ziekenhuis of één van zijn medewerkers. De ombudsdienst beluistert je verhaal en probeert samen met jou te zoeken naar een zo gepast mogelijke oplossing voor je melding. De ombudsdienst is neutraal en onpartijdig en heeft een louter bemiddelende opdracht.

Weet dat je ook met complimenten en suggesties bij de ombudsdienst terecht kan. Zo kunnen we wat goed is in stand houden en voortdurend streven naar verbetering.

De ombudsdienst contacteren

De ombudsdienst contacteren

Een persoonlijk gesprek is mogelijk, een afspraak maken kan:

Je kan de ombudsdienst contacteren op weekdagen, van 9 – 12 uur en van 14 – 17 uur.

Locatie
Je vindt de ombudsdienst op de tweede verdieping van de westvleugel (gate A, richting verloskwartier) van AZ Maria Middelares Gent.

Patiëntenrechten - Veelgestelde vragen

Patiëntenrechten - Veelgestelde vragen

Als ziekenhuis willen wij onze patiënten verzekeren van Gezondheidszorg met een Ziel. We vinden het belangrijk dat elke medewerker en arts daarbij jouw patiëntenrechten respecteert.

Hieronder geven we een overzicht van een aantal veelvoorkomende vragen. We formuleren een concreet antwoord en linken steeds naar het patiëntenrecht van toepassing. Daarnaast willen we ook de rol van een vertrouwenspersoon of vertegenwoordiger bij (oudere) patiënten onder de aandacht brengen..

Recht op kwaliteitsvolle dienstverlening

Als patiënt krijgt je de best mogelijke zorgen. Met hun (medische) kennis en beschikbare technologie behandelen onze zorgverstrekkers je volgens jouw behoeften en wensen. Sociale klasse, seksuele geaardheid en geloofsovertuiging spelen daarbij geen rol.

Je behandeling omvat alle zorgen met het oog op het voorkomen, behandelen en verzachten van lichamelijke en psychische pijn.

Medewerkers vragen regelmatig je naam, voornaam en geboortedatum. Dat is niet omdat ze die steeds vergeten, maar uit patiëntveiligheidsoverwegingen. Beschouw het als een extra controle om er zeker van te zijn dat de juiste zorgen aan de juiste patiënt op het juiste moment worden toegediend.

Recht op vrije keuze beroepsbeoefenaar

Je bent in principe vrij in de keuze van je zorgverlener. Dat betekent dat je je op elk moment kan richten tot een arts in een (ander) ziekenhuis. Die arts kan jouw medisch dossier raadplegen via e-health. Je kan je huidige arts ook vragen om een afschrift van jouw medisch dossier.

De vrije keuze van beroepsbeoefenaar kan door de wet of door omstandigheden die eigen zijn aan de organisatie beperkt worden (bv. bij aanwezigheid van slechts één specialist in het ziekenhuis).

Elke zorgverlener heeft ook het recht om jou als patiënt te weigeren. In geval van nood geldt uiteraard een verplichting tot hulpverlening. Onderbreekt de zorgverlener jouw behandeling, dan verzekert die verdere opvolging door een collega.

Recht op informatie over de gezondheidstoestand

Je zorgverlener deelt je alle informatie mee, zodat je jouw gezondheidstoestand kan begrijpen. Je krijgt informatie over hoe je ziektetoestand (mogelijk) zal evolueren, ook al is die evolutie mogelijk eerder negatief. Als de zorgverlener een behandeling of ingreep voorstelt, moet je als patiënt ook uitleg krijgen over de mogelijke risico’s en complicaties, welke argumenten er zijn tegen een ingreep (tegenaanwijzingen) en de financiële gevolgen. Je krijgt in begrijpelijke taal advies over wat je best (niet) doet.

Recht op informatie over de gezondheidstoestand

Als ouder of voogd van een minderjarig kind krijg je informatie over de gezondheidstoestand van je kind. De zorgverlener zal het kind betrekken, rekening houdend met leeftijd en maturiteit. Zodra een kind zelf in staat is om een goede inschatting te maken van de situatie, oefent het zelf zijn belangen uit (meestal vanaf de leeftijd van 14 à 16 jaar). In dat geval kan je als ouder of voogd niet zonder medeweten en akkoord van het kind informatie opvragen over de gezondheidstoestand.

Recht op informatie over de gezondheidstoestand

Als je als patiënt bijvoorbeeld niet wil weten of je drager bent van een ongeneeslijke ziekte, dan is het belangrijk aan je zorgverlener mee te delen dat je geen informatie wil over je gezondheidstoestand. De beroepsbeoefenaar noteert dat in je patiëntendossier. Je kan eventueel een vertrouwenspersoon aanduiden aan wie op jouw vraag de informatie over je gezondheidstoestand wel wordt meegedeeld. De zorgverlener noteert dat eveneens in je medisch dossier, samen met de identiteit van de vertrouwenspersoon.

Indien het niet meedelen van de informatie een ernstig nadeel voor je gezondheid of die van derden oplevert (bijvoorbeeld in het geval van een besmettelijke ziekte), dan is de beroepsbeoefenaar niet verplicht om jouw verzoek om niet te weten op te volgen. Alvorens de informatie toch aan jou mee te delen, moet je zorgverlener voorafgaandelijk een andere beroepsbeoefenaar raadplegen en de eventueel aangewezen vertrouwenspersoon horen.

Recht op geïnformeerde toestemming

Je zorgverlener heeft je mondelinge of schriftelijke toestemming (informed consent) nodig om de behandeling te starten of de ingreep uit te voeren. Als patiënt kan je pas op een geïnformeerde wijze toestemmen, indien je op de hoogte bent van het doel van de behandeling of ingreep, de aard, de graad van dringendheid, de duur, hoe vaak je de behandeling moet ondergaan, de relevante tegenaanwijzingen, nevenwerkingen en risico's verbonden aan de tussenkomst, de nazorg, de mogelijke alternatieven en de financiële gevolgen.

Op de website vind je op de individuele artsenpagina’s informatie over de conventiestatus. In de onthaalbrochure lees je wat de gevolgen zijn van de keuze voor een een- of meerpersoonskamer. Informeer je ook steeds bij je eigen hospitalisatieverzekeraar over een mogelijke tussenkomst en terugbetaling door de verzekeraar.

Recht op geïnformeerde toestemming

Kan je als patiënt je toestemming niet meer uiten? Je rechten worden volgens een watervalsysteem vertegenwoordigd (is de eerste persoon niet aanwezig, dan zal de volgende in rij worden aangesproken).

  1. Je hebt op voorhand een vertegenwoordiger aangeduid om jouw rechten als patiënt uit te oefenen als je het zelf niet meer kan
  2. Heb je geen vertegenwoordiger aangeduid, dan worden de patiëntenrechten uitgeoefend door je bewindvoerder (aangeduid door de vrederechter)
  3. Is er geen bevoegde bewindvoerder, dan zal de zorgverlener zich voor de geïnformeerde toestemming moeten wenden tot je gezin (in volgorde van 4 tot 7):
  4. De samenwonende echtgenoot, wettelijk of feitelijk samenwonende partner
  5. Een meerderjarig kind
  6. Een ouder
  7. Een meerderjarige broer of zus
  8. Indien er geen familie is of die wenst niet op te treden, dan behartigt de zorgverlener in multidisciplinair overleg je belangen.

Je kan eveneens een voorafgaande wilsverklaring opstellen waarin je te kennen geeft jouw toestemming te weigeren voor een bepaalde ingreep of behandeling.

Recht op een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier / verzekerd zijn van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer:

Als patiënt heb je recht op een zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard patiëntendossier. Naast algemene gegevens bevat het patiëntendossier alle medische informatie over jou als patiënt. Je hebt steeds het recht om je patiëntendossier in te kijken of om een afschrift te bekomen. Dat moet je wel steeds aanvragen.

Na overlijden van de patiënt kan de familie van de overledene geen kopie van het dossier verkrijgen. Het dossier kan enkel op vraag van de naaste familieleden tot en met de tweede graad ingezien worden door een zorgverlener, voor zover de patiënt zich er tijdens zijn leven niet heeft tegen verzet. Als familielid moet je dus een zorgverlener contacteren om het dossier van de overledene in te zien in het ziekenhuis. Er is dus geen rechtstreekse inzage mogelijk door een familielid.

Meer informatie vind je hier.

Recht op pijnbehandeling

Als patiënt heb je recht op een zo effectief mogelijke pijnbestrijding. Je kan (eveneens) beroep doen op palliatieve zorgverlening.

Recht op klachtenbemiddeling

Ondanks alle goede zorgen en inspanningen kan het gebeuren dat je als patiënt of familie niet tevreden bent over bepaalde aspecten.

Bespreek je opmerkingen, vragen of klachten in dat geval zo snel mogelijk rechtstreeks met de betrokken zorgverlener. Slaag je er niet in of had je gesprek niet het gewenste resultaat?

Contacteer de ombudsdienst

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement

Wil je meer weten over onze werking? Bekijk hieronder het huishoudelijk reglement van de ombudsdienst.