AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Klokkenluiders

In het streven naar een open en integere bedrijfscultuur kan er via een intern meldkanaal binnen onze organisatie een integriteitsinbreuk gemeld worden op een veilige en vertrouwelijke manier. Hiermee komen onze ziekenhuizen tegemoet aan de verplichtingen volgens de Europese en Belgische wetgeving inzake de bescherming van klokkenluiders. Wij nemen in opvolging van de meldingen zo nodig onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Je kan inbreuken over onderstaande onderwerpen melden:

 • overheidsopdrachten
 • financiële diensten, producten en markten, voorkomen van witwassen van geld en terrorismefinanciering
 • productveiligheid en -conformiteit
 • veiligheid van het vervoer
 • milieubescherming
 • stralingsbescherming en nucleaire veiligheid
 • veiligheid van levensmiddelen en diervoeders, -gezondheid en –welzijn
 • volksgezondheid
 • consumentenbescherming
 • bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens en beveiliging van netwerk- en informatiesystemen
 • bestrijding van belastingfraude
 • sociale fraudebestrijding
 • regels over de werking van de Europese interne markt (mededinging en Staatssteun).
 • iedereen die werkzaam is of is geweest binnen de vzw Maria Middelares onder welke hoedanigheid dan ook
 • personen van wie de werkrelatie nog moet aanvangen
 • werknemers/aangestelden van externe dienstverleners

Wanneer bovenstaande personen in het kader van hun professionele werkcontext informatie omtrent de inbreuk hebben verkregen, kunnen zij een melding doen.

Maak bij voorkeur melding via onderstaand contactformulier.

Een melding via post of e-mail, dan wel via een telefonisch of persoonlijk contact is ook mogelijk. Meer info hierover vind je in de interne meldprocedure (LINK).

Opdat jouw melding op gepaste wijze kan onderzocht en beoordeeld worden, is het belangrijk om de informatie zo concreet en volledig mogelijk te formuleren.

Meer informatie

Meer informatie over de wijze waarop de melding wordt opgevolgd, alsook over de geboden bescherming vind je in de interne meldprocedure.

Externe melding?

Wij vragen om de inbreuk in eerste instantie intern via de hierboven vermelde kanalen te melden, zodat we zo snel mogelijk een onderzoek kunnen voeren en zo nodig gepaste maatregelen kunnen nemen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om ook extern een melding te maken via de federale ombudsman die optreedt als federaal coördinator of via de bij KB aangewezen bevoegde autoriteiten (KB van 22/01/2023 – BS 31/01/2023), zoals onder meer het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG), het Federaal Agentschap voor Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) …