AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Geriatrie

Afdeling geriatrie

De dienst geriatrie is een gespecialiseerde acute ziekenhuisdienst voor de oudere patiënt bij wie een opname omwille van één of meerdere medische redenen vereist is. Oudere patiënten kunnen bij ons terecht voor diagnostische, therapeutische en/of preventieve doeleinden.

De aanmelding van een oudere patiënt in een ziekenhuis heeft vaak ingrijpende gevolgen op het algemeen welbevinden en dagelijks functioneren van de oudere patiënt en zijn naasten. Een gepassioneerd interdisciplinair team onder leiding van gespecialiseerde geriaters staat dan ook klaar om tegemoet te komen aan de noden van de oudere patiënt, en dit op lichamelijk, psychologisch en sociaal vlak. Er wordt te allen tijde gestreefd naar het behoud of herstel van een zo optimaal mogelijke zelfredzaamheid en levenskwaliteit, waarbij de hulpvraag van de patiënt steeds centraal staat.

De patiënt wordt benaderd vanuit een geriatrisch denkbeeld, dat door elke discipline gedragen wordt:

 • Er wordt een warme omgeving en benadering nagestreefd, waarin patiënten zich welkom, gerespecteerd en gehoord voelen.
 • De beslissingsbekwaamheid (autonomie) van de patiënt wordt geëerbiedigd.
 • De patiënt draagt al vrij snel dagkledij om het gevoel van ziek zijn minder te benadrukken.
 • In het belang van een vlot herstel, wordt iedere patiënt gestimuleerd om -indien de medische toestand dit toelaat- zo snel mogelijk op te zitten in een aangepaste zetel en in beweging te komen op de kamer.
 • De patiënt wordt gestimuleerd om aan verschillende activiteiten deel te nemen. Deze worden door de kinesitherapeuten en ergotherapeuten zowel individueel als in groepsverband gegeven in de oefenzaal.
 • De mantelzorger wordt als waardevolle sleutelfiguur beschouwd en actief betrokken bij het hospitalisatieproces.

Het interdisciplinair team bestaat uit artsen, verpleegkundigen, sociaal werkers, kinesitherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten, logopedisten, pastoraal medewerkers, het palliatief supportteam, psychologen, vrijwilligers, studenten, logistieke hulp en poetshulp. Samen streven zij ernaar chronische zorgbehoevendheid zo veel mogelijk te voorkomen en de oudere patiënt op een professionele en zorgzame wijze doorheen het hospitalisatieproces te begeleiden. Dit team zit onder leiding van de geriater op wekelijkse basis samen om de toestand en evolutie van de patiënten individueel te bespreken. Tijdens dit wekelijks overleg worden disciplinespecifieke doelstellingen en actiepunten geformuleerd of aangepast, alsook op elkaar afgestemd.

Naast de dagelijkse zorg en behandeling zal het interdisciplinair team desgevallend ook de ontslagplanning van de oudere patiënt suggereren. De definitieve beslissing tot ontslag uit het ziekenhuis wordt uiteraard pas genomen na overleg met de patiënt zelf en diens naasten.

De afdeling geriatrie in Gent bevindt zich op de zesde verdieping (Gate D) en beschikt over 84 erkende bedden die verspreid zijn over drie units: D601, D602 en D603. De respectievelijke verpleegafdelingen zijn 24 uur op 24 bereikbaar.

D601

 • Kamers 6101 tem 6120.
 • Tel verpleegpost: 09 246 61 00.
 • Hoofdverpleegkundige: Anuschka Van Meirhaeghe (09 246 61 10).

D602 (incl. orthogeriatrie)

 • Kamer 6201 tem 6222.
 • Tel verpleegpost: 09 246 62 00.
 • Hoofdverpleegkundige: Tommy D’Haeyer (09 246 62 10).

D603

 • Kamer 6301 tem 6320.
 • Tel verpleegpost: 09 246 63 00.
 • Hoofdverpleegkundige: Valerie Dupont (09 246 63 10).

De afdeling geriatrie in Deinze bevindt zich op de tweede verdieping en beschikt over 50 erkende bedden die verspreid zijn over twee units: geriatrie 1 (route 51) en geriatrie 2 (route 147).

Geriatrie 1 (G1)

 • Kamers 201 tem 219.
 • Deze unit is vooral gericht op ‘acute geriatrie’ en neemt oudere patiënten op die via spoedgevallen zijn binnengekomen en voor wie een opname is vereist. Het verblijf van patiënten op deze unit is meestal van kortere duur.
 • Tel verpleegpost: 09 387 72 71.
 • Hoofdverpleegkundige: Bart Dereyne (09 387 72 71).

Geriatrie 2 (G2)

 • Op deze unit komen doorgaans oudere patiënten terecht met fracturen (ortho-geriatrie) voor wie een langere opname en/of revalidatie noodzakelijk is.
 • Tel verpleegpost: 09 387 72 60.
 • Hoofdverpleegkundige: Bart Dereyne (09 387 72 71).

Met de vergrijzing van de bevolking zien we een toename van het aantal breuken bij ouderen, meestal als gevolg van een valincident. Breuken of fracturen bij (kwetsbare) ouderen gaan duidelijk gepaard met een blijvend verminderde mobiliteit en functionaliteit, alsook met een hoger risico op institutionalisering. De sterfte bij ouderen na een heupfractuur is 30% binnen het eerste jaar.

Om de invaliderende gevolgen van fracturen zo veel mogelijk te beperken, is specifieke zorg aangewezen. De dienst orthogeriatrie is een samenwerking tussen de diensten orthopedie en geriatrie en heeft als doel een optimale zorg te verlenen aan oudere patiënten voor en na een operatieve ingreep ten gevolge van één of meerdere breuken. Hoewel de meerderheid van de patiënten zich hier aanmelden met een heupfractuur, kunnen oudere patiënten met alle types breuken hier terecht. Door deze patiënten zo veel mogelijk te concentreren op één zorgunit (D602 in Gent en G2 in Deinze) neemt de kennis van het team toe en verhoogt de zorgkwaliteit voor deze patiëntengroep.

Via een aangepaste en gespecialiseerde behandeling (met specifieke behandelschema’s per type breuk en/of operatie) streven wij ernaar om deze oudere patiënten zo zelfstandig mogelijk te laten revalideren opdat de dagelijkse activiteiten zo veel als mogelijk terug kunnen worden opgenomen. Na opname op de dienst orthogeriatrie, is het voor deze patiënten soms aangewezen om een voortgezet verblijf op een revalidatie-afdeling te doorlopen alvorens terug te keren naar het thuismilieu. Deze revalidatie-afdelingen bieden een intensief revalidatietraject aan met het oog op een maximaal functioneel herstel. Patiënten die nood hebben aan een voortgezet revalidatietraject kunnen terecht in de gespecialiseerde dienst voor behandeling en revalidatie (Sp-afdeling) van ons ziekenhuis of in de gespecialiseerde ziekenhuisafdeling (Sp-dienst Gent of Deinze) van het revalidatieziekenhuis Revales te Lemberge of in andere centra die een revalidatie- of hersteltraject aanbieden. Ons ziekenhuis heeft door de jaren heen een nauw samenwerkingsverband opgebouwd met revalidatieziekenhuis Revales Lemberge (Merelbeke). In deze context zijn de artsen-geriaters en sommige revalidatie-artsen van ons ziekenhuis dan ook werkzaam in Revales. Op die manier wordt ook daar een mooie continuïteit van dagelijkse zorg en toezicht geboden.

Om je verblijf op de dienst geriatrie zo vlot mogelijk te laten verlopen, vragen we om volgende zaken mee te brengen:

 • identiteitskaart
 • verwijsbrief (indien van toepassing)
 • overzicht van je medicatie
 • formulier wilsbeschikking (indien van toepassing)
 • formulier wettelijk vertegenwoordiger en/of contactpersoon (indien van toepassing)
 • eventueel bril, gehoorapparaat, kunstgebit
 • gemakkelijke dag- en nachtkledij
 • comfortabele gesloten schoenen zonder hakken
 • toiletgerief (washandjes, handdoeken, zeep, tandenborstel, tandpasta, scheergerief, …)
 • ontspanning: boek, tijdschriften, tablet, laptop

Volgende zaken breng je beter NIET mee:

 • meer dan 50 euro cash
 • juwelen of andere kostbaarheden
 • thuismedicatie (tenzij specifiek gevraagd door de afdeling)
 • slippers of loszittend schoeisel