Patiënten die dat wensen kunnen deelnemen aan een klinische studie. Hier vind je een lijst met de huidige studies :

Digestieve oncologie (meer info bij Dr. E Monsaert en Dr. E Vanderstraeten)

 • SHR-1210-III-310 (Jiangsu Hengrui Medicine): een gerandomiseerde, open-label, internationale, multicenter, fase 3 klinische studie met PD-1 antilichaam SHR-1210 plus apatinib mesylaat versus sorafenib als 1ste lijns behandeling van patiënten met gevorderde leverkanker (HCC) die voordien geen systemische behandeling gekregen hebben.
 • Tiger-PAC (RenovoRX): Doelgerichte intra-arteriale gemcitabine vs. continue therapie van IV gemcitabine plus abraxane, na inductie therapie met sequentiële IV gemcitabine plus abraxane en radiotherapie voor niet-resecabele locaal gevorderde pancreaskanker.
 • ASPIRIN: Fase III dubbel-geblindeerde, placebo-gecontroleerde gerandomiseerde klinische studie waarbij het effect van laag gedoseerde aspirine wordt nagegaan op het herval en de overlevingsduur bij dikkedarmkankerpatiënten.
 • Spotlight (ASTELLAS): Fase III, globale, multi-center, dubbel-blind, gerandomizeerde, efficaciteitsstudie van zolbetuximab (IMAB362) plus mFOLFOX6 in vergelijking met placebo plus mFOLFOX6 als 1stelijnsbehandeling bij patiënten met claudin (CLDN)18.2 positieve, HER2-negatieve, lokaal gevorderde niet-resecabele of metastatische maag- of junctie adenocarcinoma.
 • LEAD-IN Folicolor trial (UZA): Detectie van progressieve ziekte bij gemetastaseerde colorectale kankerpatiënten door middel van NPY methylatie in liquid biopsies.

Ziekte van Crohn en/of Colitis Ulcerosa (meer info bij Dr. D Baert en Prof. Dr. P Dewint)

 • BERGAMOT: Een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde, multicentrische fase III studie voor de evaluatie van de werkzaamheid en de veiligheid van Etrolizumab als inductie- en onderhoudsbehandeling voor patiënten met matig tot ernstig actieve ziekte van Crohn.
 • Rescue: Verlies van respons op ustekinumab behandeld via dosis escalatie.

Gastroparese (meer info bij Prof. Dr. P Dewint)

 • BOTOMY studie: Endoscopische behandeling bij therapierefractaire gastroparese.

Wetenschappelijk onderzoek is onontbeerlijk voor de vooruitgang van de wetenschap. Door deelname aan klinische studies is kunnen we de huidige behandelingsopties nog uitbreiden en kan je als patiënt toegang krijgen tot de allernieuwste behandelingen.

Non-alcoholic steatohepatitis (NASH) (meer info bij Prof. Dr. C Van Steenkiste)

 • Aurora: Een multicentrisch, gerandomiseerd, dubbelblind, placebogecontroleerd fase 3-onderzoek ter evaluatie van de werkzaamheid en veiligheid van cenicriviroc voor de behandeling van leverfibrose bij volwassen proefpersonen met niet-alcoholische steatohepatitis.
 • MADRIGAL: Een fase III, multinationaal, dubbelblinde, gerandomiseerde, placebogecontroleerde studie naar MGL-3196 (resmetirom) bij patiënten met niet-alcoholische steatohepatitis (NASH) en fibrose om NASH te doen verdwijnen en progressie naar cirrose en/of leverdecompensatie te beperken.
 • Enyo: A fase IIa, gerandomiseerde, dubbelblinde, multicenter, placebogecontroleerde studie ter bepaling van de veiligheid, verdraagzaamheid, farmacokinetiek en werkzaamheid van EYP001a bij patiënten met niet-alcoholische steatohepatitis (NASH)

Alcoholic hepatitis (meer info bij Prof. Dr. C Van Steenkiste)

 • Cortisave: Evaluatie van de doeltreffendheid van corticosteroïden bij de behandeling van alcoholhepatitis in spontane verbetering.

Primair scleroserende cholangitis (meer info bij Prof. Dr. C Van Steenkiste)

 • PRIMIS: Fase 3, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde studie die de veiligheid en werkzaamheid van GS-9674 bij personen met Primaire Scleroserende Cholangitis (PSC) evalueert.

Clostridium difficile infectie (meer info bij Prof. Dr. C Van Steenkiste)

 • Ri-CoDIFy: Een gerandomiseerde, dubbelblinde, actief gecontroleerde fase 3-studie om de werkzaamheid en de veiligheid van ridinilazol (200 mg bid) gedurende 10 dagen te vergelijken met vancomycine (125 mg qid) gedurende 10 dagen bij de behandeling van Clostridium difficile-infectie (CDI).

Non-Helicobacter pylori helicobacters (NHPH) (meer info bij Prof. Dr. C Van Steenkiste)

 • Evaluation of the prevalence and the role of non-Helicobacter pylori helicobacters (NHPH) in well-defined risk populations.

Deelname aan deze onderzoeken gebeurt op vrijwillige basis waarbij een schriftelijke toestemming gevraagd wordt. Je bent vrij om te stoppen wanneer je dit wilt, zonder dat dit de verdere behandeling en de relatie met je arts beïnvloedt.