AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Digestief Centrum

Klinische studies

Patiënten die dat wensen, kunnen deelnemen aan een klinische studie. Hier vind je een lijst met de huidige studies:

Digestieve oncologie (meer info bij Dr. E. Monsaert en Dr. E. Vanderstraeten)

 • TRIPP-FFX (Oncosil): Een open-label, multicenter, gerandomiseerd onderzoek naar gerichte intratumorale plaatsing van fosfor-32 (OncoSil™) als aanvulling op FOLFIRINOX chemotherapie versus alleen FOLFIRINOX-chemotherapie bij patiënten met inoperabel lokaal gevorderd adenocarcinoom van de alvleesklier.
 • SORENTO / HS-19-657 (Camurus): Een gerandomiseerd, multicenter, open-label, actief gecontroleerd fase 3-onderzoek ter beoordeling van de veiligheid en werkzaamheid van een octreotide subcutane depot (CAM2029) versus octreotide LAR of lanreotide ATG bij patiënten met neuro-endocriene gastro-enteropancreastumoren.
 • NALPAC (BGDO): Een niet-vergelijkende gerandomiseerde fase 2 studie, die de werkzaamheid evalueert van 5-FU + NALIRI en 5-FU + NALIRINOX bij patiënten met een metastatische ductale pancreas adenomacarcinoma, progressief na gemcitabine-abraxana of gemcitabine monotherapie.
 • PREFER (Amsterdam University): Studie naar de veiligheid van het endoscopisch opvolgen van vroege slokdarmkanker.
 • Folicolor trial (UZA): Opvolging van therapierespons door middel van bloedstalen in gemetastaseerde colorectale kankerpatiënten.
 • PAPHYRA (UZB Erasmus Ziekenhuis): Evaluatie van de arts-patiëntrelatie na de consultatie voor de aankondiging van een nieuwe systemische behandeling voor gevorderd hepatocellulair carcinoom: behoefte aan informatie, bewustwording van de prognose en verwachtingen van de behandeling in termen van werkzaamheid en bijwerkingen.

Ziekte van Crohn en/of Colitis Ulcerosa (meer info bij Dr. D. Baert, Dr. N Deprez en Prof. Dr. P. Dewint)

 • 1425-0003 (Boehringer Ingelheim): Een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde fase IIa-studie om de veiligheid, werkzaamheid, farmacokinetiek en farmacodynamiek te evalueren van BI 706321 oraal toegediend gedurende 12 weken bij patiënten met de ziekte van Crohn die een inductiebehandeling met ustekinumab krijgen.
 • CULTIVATE (Arena): Een gerandomiseerde, dubbelblinde multicenterstudie met parallelle groepen ter beoordeling van de werkzaamheid en veiligheid van orale etrasimod als inductie- en onderhoudstherapie voor matig tot ernstig actieve ziekte van Crohn.
 • SOPRANO CD (UZ Leuven): Preventie van postoperatief endoscopisch ziekte recidief bij de ziekte van Crohn: een multicentrische studie die de systematische start van biologische therapie onmiddellijk na een heelkundige resectie vergelijkt met de meer gerichte start van biologische therapie in patiënten met endoscopische letsels zes maanden na de ingreep.
 • ABTECT (Abivax): Een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde fase III-studie in meerdere centra ter evaluatie van de werkzaamheid en veiligheid van ABX464 eens per dag als inductie/onderhoudsbehandeling bij proefpersonen met matig tot ernstig actieve colitis ulcerosa.
 • GALOCEAN (Galapagos): Een prospectieve, niet-interventionele in meerdere landen naar de werkzaamheid van filgotinib bij volwassen patiënten met matig tot ernstig actieve colitis ulcerosa.

Endoscopische behandelingen (meer info bij Prof. Dr. P. Dewint en Dr. S. Van Langendonck)

 • PURASTAT duodenum (UZ Leuven): Studie voor het evalueren van de effectiviteit van PuraStat in de preventie van vertraagde bloeding na EMR van niet-ampulaire duodenale letsels.
 • ENDONASH (ULB): Multicentrische studie die de doeltreffendheid evalueert van een endoluminaal hechting systeem (Endomina®) als ondersteuning bij de behandeling van niet-alcoholische steato-hepatitis.

Coeliakie (meer info bij Dr. D. Baert)

 • TAK-062-2001 (Takeda): Een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde fase 2-dosisbereikstudie ter evaluatie van de werkzaamheid en veiligheid van TAK-062 voor de behandeling van actieve coeliakie bij proefpersonen die een glutenvrij dieet proberen te volgen.

Wetenschappelijk onderzoek is onontbeerlijk voor de vooruitgang van de wetenschap. Door deelname aan klinische studies is kunnen we de huidige behandelingsopties nog uitbreiden en kan je als patiënt toegang krijgen tot de allernieuwste behandelingen.

Non- alcoholic steatohepatitis (NASH) (meer info bij Prof. Dr. C. Van Steenkiste en Dr. T. De Somer)

 • ESSENCE / NN9931-4553 (Novo Nordisk): Het effect van semaglutide bij proefpersonen met niet-cirrotische niet-alcoholische steatohepatitis.
 • NATiV3 / 337HNAS20011 (Inventiva Pharma): Een gerandomiseerd, dubbelblind, placebogecontroleerd, fase 3-onderzoek in meerdere centra ter beoordeling van de langetermijnwerkzaamheid en veiligheid van lanifibranor bij volwassen patiënten met niet-cirrotische niet-alcoholische steatohepatitis (NASH) en leverfibrose in fibrose 2 (F2)/fibrose 3 (F3) stadium.
 • MAESTRO-NASH (Madrigal): Een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde fase 3-studie ter beoordeling van het effect van resmetirom op aan de lever gerelateerde resultaten bij patiënten met goed-gecompenseerde (Child-Pugh A) niet-alcoholische steatohepatitis (NASH)-cirrose
 • RED-C (Salix): Een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde, multicentrische studie ter beoordeling van de werkzaamheid en de veiligheid van rifaximin oplosbare vaste dispersie tabletten in de vertraging van encefalopathie decompensatie bij cirrose.

Alcoholische hepatitis (meer info bij Prof. Dr. C. Van Steenkiste en Dr. T. De Somer)

 • Cortisave: Evaluatie van de doeltreffendheid van corticosteroïden bij de behandeling van alcoholhepatitis in spontane verbetering.

Hepatitis B infectie (meer info bij Prof. Dr. C. Van Steenkiste en Dr. T De Somer)

 • COIN-B (UZA): Gecontroleerd staken van antivirale behandelingen in chronische hepatitis B infecties.

Deelname aan deze onderzoeken gebeurt op vrijwillige basis waarbij een schriftelijke toestemming gevraagd wordt. Je bent vrij om te stoppen wanneer je dit wilt, zonder dat dit de verdere behandeling en de relatie met je arts beïnvloedt.