Patiënten die dat wensen kunnen deelnemen aan een klinische studie. Hier vind je een lijst met de huidige studies :

Digestieve oncologie (meer info bij Dr. E Monsaert en Dr. E Vanderstraeten)

 • ASPIRIN (UZA): Fase III dubbel-geblindeerde, placebo-gecontroleerde gerandomiseerde klinische studie waarbij het effect van laag gedoseerde aspirine wordt nagegaan op het herval en de overlevingsduur bij dikkedarmkankerpatiënten.
 • SORENTO / HS-19-657 (Camurus): Een gerandomiseerd, multicenter, open-label, actief gecontroleerd fase 3-onderzoek ter beoordeling van de veiligheid en werkzaamheid van een octreotide subcutane depot (CAM2029) versus octreotide LAR of lanreotide ATG bij patiënten met neuro-endocriene gastro-enteropancreastumoren.
 • NALPAC (BGDO): Een niet-vergelijkende gerandomiseerde fase 2 studie, die de werkzaamheid evalueert van 5-FU + NALIRI en 5-FU + NALIRINOX bij patiënten met een metastatische ductale pancreas adenomacarcinoma, progressief na gemcitabine-abraxana of gemcitabine monotherapie.
 • PREFER (Amsterdam University): Studie naar de veiligheid van het endoscopisch opvolgen van vroege slokdarmkanker.
 • Folicolor trial (UZA): Opvolging van therapierespons door middel van bloedstalen in gemetastaseerde colorectale kankerpatiënten.
 • PAPHYRA (UZB Erasmus Ziekenhuis): Evaluatie van de arts-patiëntrelatie na de consultatie voor de aankondiging van een nieuwe systemische behandeling voor gevorderd hepatocellulair carcinoom: behoefte aan informatie, bewustwording van de prognose en verwachtingen van de behandeling in termen van werkzaamheid en bijwerkingen.

Ziekte van Crohn en/of Colitis Ulcerosa (meer info bij Dr. D Baert, Dr. N Deprez en Prof. Dr. P Dewint)

 • Rescue (BIRD vzw): Verlies van respons op ustekinumab behandeld via dosis escalatie.
 • 1425-0003 (Boehringer Ingelheim): Een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde fase IIa-studie om de veiligheid, werkzaamheid, farmacokinetiek en farmacodynamiek te evalueren van BI 706321 oraal toegediend gedurende 12 weken bij patiënten met de ziekte van Crohn die een inductiebehandeling met ustekinumab krijgen.
 • MH002-UC-201 (MRM Health): Gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde studie ter beoordeling van de veiligheid, mechanistische effecten en effecten op de ziekteactiviteit van MH002 bij proefpersonen met lichte tot matige colitis ulcerosa: een first-in-human-studie.
 • MH002-PC-201 (MRM Health): Verkennende studie ter beoordeling van de veiligheid, mechanistische en klinische effecten van MH002 bij deelnemers met acute pouchitis.
 • CULTIVATE (Arena): Een gerandomiseerde, dubbelblinde multicenterstudie met parallelle groepen ter beoordeling van de werkzaamheid en veiligheid van orale etrasimod als inductie- en onderhoudstherapie voor matig tot ernstig actieve ziekte van Crohn.
 • AIM-CD / M20-371 (Abbvie): Een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde studie ter beoordeling van de veiligheid en doeltreffendheid van ABBV-154 bij proefpersonen met matig tot ernstig actieve ziekte van Crohn.

Endoscopische behandelingen (meer info bij Prof. Dr. P Dewint en Dr. S Van Langendonck)

 • BOTOMY studie (UZA): Endoscopische behandeling bij therapierefractaire gastroparese.
 • PURASTAT duodenum (UZ Leuven): Studie voor het evalueren van de effectiviteit van PuraStat in de preventie van vertraagde bloeding na EMR van niet-ampulaire duodenale letsels.
 • ENDONASH (ULB): Multicentrische studie die de doeltreffendheid evalueert van een endoluminaal hechting systeem (Endomina®) als ondersteuning bij de behandeling van niet-alcoholische steato-hepatitis.

Wetenschappelijk onderzoek is onontbeerlijk voor de vooruitgang van de wetenschap. Door deelname aan klinische studies is kunnen we de huidige behandelingsopties nog uitbreiden en kan je als patiënt toegang krijgen tot de allernieuwste behandelingen.


Non- alcoholic steatohepatitis (NASH) (meer info bij Prof. Dr. C Van Steenkiste en Dr. T De Somer)

 • MGL-3196-11 (MADRIGAL): Een fase III, multinationaal, dubbelblinde, gerandomiseerde, placebogecontroleerde studie naar MGL-3196 (resmetirom) bij patiënten met niet-alcoholische steatohepatitis (NASH) en fibrose om NASH te doen verdwijnen en progressie naar cirrose en/of leverdecompensatie te beperken.
 • ESSENCE / NN9931-4553 (Novo Nordisk): Het effect van semaglutide bij proefpersonen met niet-cirrotische niet-alcoholische steatohepatitis.
 • GT-031 (Galectin): Studie voor het beoordelen van de werkzaamheid en veiligheid van Belapectine (GR-MD-02) voor de preventie van oesofagusspataderen bij NASH-cirrose.
 • 1404-0043 (Boehringer Ingelheim): Een multicentrische, dubbelblinde, gerandomiseerde, 48-weken durende, dosis-bepalende, placebo-gecontroleerde fase II studie met parallelle groepen om de doeltreffendheid, veiligheid en verdraagbaarheid te evalueren van meerdere subcutane dosissen BI 456906 bij patiënten met niet-alcoholische steatohepatitis (NASH) en fibrose.
 • NATiV3 / 337HNAS20011 (Inventiva Pharma): Een gerandomiseerd, dubbelblind, placebogecontroleerd, fase 3-onderzoek in meerdere centra ter beoordeling van de langetermijnwerkzaamheid en veiligheid van lanifibranor bij volwassen patiënten met niet-cirrotische niet-alcoholische steatohepatitis (NASH) en leverfibrose in fibrose 2 (F2)/fibrose 3 (F3) stadium.

Alcoholische hepatitis (meer info bij Prof. Dr. C Van Steenkiste en Dr. T De Somer)

 • Cortisave: Evaluatie van de doeltreffendheid van corticosteroïden bij de behandeling van alcoholhepatitis in spontane verbetering.

Hepatitis B infectie (meer info bij Prof. Dr. C Van Steenkiste en Dr. T De Somer)

 • COIN-B (UZA): Gecontroleerd staken van antivirale behandelingen in chronische hepatitis B infecties.

Non-Helicobacter pylori helicobacters (NHPH) (meer info bij Prof. Dr. C Van Steenkiste)

 • Evaluation of the prevalence and the role of non-Helicobacter pylori helicobacters (NHPH) in well-defined risk populations.

Deelname aan deze onderzoeken gebeurt op vrijwillige basis waarbij een schriftelijke toestemming gevraagd wordt. Je bent vrij om te stoppen wanneer je dit wilt, zonder dat dit de verdere behandeling en de relatie met je arts beïnvloedt.