AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

Palliatieve zorg en vroegtijdige zorgplanning

Vroegtijdige zorgplanning

Vroegtijdige zorgplanning

Iedereen heeft de mogelijkheid om na te denken over de toekomstige zorg. Dat houdt in dat alle patiënten (ook in niet-palliatieve situaties) met vragen over het levenseinde of over het al dan niet behandelen in specifieke situaties een gesprek over vroegtijdige zorgplanning kunnen aangaan met een zorgverlener. Indien gewenst is het mogelijk een wilsverklaring op te stellen.

Voor het opstellen van een wilsverklaring kan je in ons ziekenhuis terecht bij je behandelend arts of op afspraak bij een verpleegkundige van het palliatief support team (09 246 27 50). Zij geven je de nodige uitleg en begeleiden je waar nodig bij het in orde brengen van een aantal belangrijke documenten (bv. wilsverklaring gezondheid en levenseinde - waaronder negatieve wilsverklaring, wilsverklaring euthanasie, verklaring orgaandonatie ... ).

Als de patiënt een wilsverklaring heeft, wordt dit document bij akkoord van de patiënt toegevoegd aan het patiëntendossier.

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg

De zorg die we in ons ziekenhuis verlenen, houdt niet op wanneer een patiënt niet meer kan genezen en het levenseinde naderbij komt. Ook in deze situatie kunnen we nog veel betekenen voor de patiënt en zijn naasten, op medisch en verpleegkundig vlak, op psychologisch en sociaal vlak, op levensbeschouwelijk en spiritueel vlak. Het geheel van zorg bij het naderende levenseinde noemen we palliatieve zorg, wat onderstreept dat deze zorg niet langer enkel met de laatste drie maanden van het leven wordt verbonden.

Ons ziekenhuis kiest uitdrukkelijk voor een beleid rond een menswaardig levenseinde en dit vanuit haar basishouding ‘GezondheidsZorg met een Ziel’, geïnspireerd door een christelijke mensvisie.

Integratie palliatieve zorg in elke afdeling

Patiënten voor wie genezing niet meer mogelijk is, worden in ons ziekenhuis met de meest zorgvuldige zorg omringd. Ons ziekenhuis beschikt niet over een aparte palliatieve afdeling. Wij integreren wel de palliatieve zorg in élke afdeling, met deskundige begeleiding van een ziekenhuisbreed palliatief support team. We willen in deze levensfase menselijke totaalzorg bieden met oog voor de fysieke, ethische, psychische, sociale en spirituele noden van de patiënten en hun naasten. Ook indien één of meerdere kind(eren) betrokken is/zijn bij het afscheid, willen we de familie zo goed mogelijk ondersteunen.

Ons ziekenhuis stimuleert een palliatieve zorgcultuur vanuit een christelijke mensvisie die het leven van elke mens volwaardig acht van aanvang tot einde. Elke medewerker is mee betrokken in deze palliatieve zorgcultuur. Precies vanuit deze visie hebben we ook respect voor een diversiteit aan ethische perspectieven en levensovertuigingen. We kiezen voor een persoonsgerichte zorg en willen een zorgzaam en zorgvuldig antwoord bieden op elke vraag over en bij het levenseinde.

Palliatief support team

Palliatief support team

Elke patiënt die zich in een palliatieve fase bevindt heeft recht op een deskundige multidisciplinaire begeleiding, gekaderd in een menswaardige totaalzorg. Het palliatief support team is actief aanwezig in heel het ziekenhuis en ondersteunt het voorzien van deskundige kwaliteitsvolle palliatieve zorg.

Het palliatief support team bestaat uit een aantal verpleegkundigen, palliatieve artsen, psychologen en een pastorale medewerker. Door praktijk, specifieke scholing en veelvuldig gezamenlijk overleg hebben de leden van het team expertise en ervaring opgebouwd in het begeleiden van patiënten en hun naasten in deze omstandigheden.

Het team houdt wekelijks een stafvergadering en ondersteunt communicatie met en tussen patiënt, arts en naasten.

Wie kan bij het team terecht?

Alle patiënten, ook diegenen die niet in een palliatieve situatie verkeren, en hun naaste(n) kunnen zich vragen stellen over het levenseinde. Daarbij kunnen ze beroep doen op het palliatief support team. Het team is bereikbaar via telefoon, e-mail of via je behandelend arts of zorgverlener in het ziekenhuis.

De behandelende arts blijft steeds de centrale aanspreekpersoon.

Palliatieve sedatie en euthanasie

Palliatieve sedatie en euthanasie

Het is belangrijk een helder onderscheid te maken tussen deze twee begrippen.

  • Palliatieve sedatie betekent het in slaap brengen van terminale patiënten die lijden in de stervensfase (pijn, kortademigheid, hik, uitputting, paniek …) en voor wie ‘gewone’ medicatie niet meer voldoende comfort kan bieden. Met het oog op het bieden van maximaal comfort wordt slaapmedicatie toegediend, waardoor de patiënt tijdens de slaap de ondraaglijke klachten niet meer ervaart.
  • Euthanasie betekent het opzettelijk levensbeëindigend handelen door een andere dan de betrokkene, op diens uitdrukkelijk verzoek. Een euthanasie uitvoering is geen recht van de patiënt. Die kan daar wel om vragen binnen een wettelijk bepaald kader, maar een arts heeft nooit de verplichting om op deze vraag in te gaan.

Hoe gaan we om met euthanasievragen?

In ons ziekenhuis wordt elke vraag naar euthanasie ernstig genomen. De vraag en haar beweegredenen worden verder verkend volgens een zorgvuldige procedure conform de wet.

Beslissingen over levenseindezorg worden steeds in de vertrouwensrelatie met de arts genomen. Daarbij worden ook de naasten betrokken. Het palliatief support team wordt bij een euthanasievraag altijd ingeschakeld. Samen met de arts en het behandelend team begeleiden ze patiënt en familie doorheen het euthanasieproces.

Neem bij vragen contact op met een van de medewerkers van het palliatief support team

Contact

Contact

Palliatieve artsen

Palliatief zorgcoördinator

Palliatieve verpleegkundigen

Pastor

Psycholoog

Je kan deze teamleden ook bereiken via een verpleegkundige op de afdeling.

Laatste publicatiedatum: 12/06/2024