Vermijden van incidenten en verbeteracties

Vermijden van incidenten en verbeteracties

Betrokken bij een incident?

We hebben een intern meldsysteem van incidenten en bijna-incidenten. Om verbeteracties te kunnen opzetten, is het belangrijk dat we op de hoogte zijn van deze incidenten. Denk je zelf bij een incident betrokken te zijn? Zorg er dan zeker voor dat je zorgverstrekker op de hoogte is.

Indien gewenst, kan je dit ook aangeven via de ombudsdienst.

De behandeling en het verblijf in een ziekenhuis zijn niet altijd zonder risico. Er kunnen bijwerkingen, complicaties of andere ongewenste gebeurtenissen optreden. De aanpak in ons ziekenhuis is erop gericht deze zo veel mogelijk te beperken.

Patiëntveiligheid gaat over het verminderen van onbedoelde en vermijdbare schade in het ziekenhuis. In onze zorgprocessen trachten we fouten zo veel mogelijk te voorkomen. Duiken die toch op, dan proberen we daaruit te leren om een herhaling van vergelijkbare incidenten te vermijden.

Bijdragen aan je eigen veiligheid

Bijdragen aan je eigen veiligheid

Identificatie

Bij je inschrijving krijg je een zorgbandje om je pols. Breng daarom altijd je identiteitskaart mee. Het zorgbandje maakt onder alle omstandigheden duidelijk wie je bent. Op het bandje staat je naam, voornaam en geboortedatum. Denk eraan om:

 • de gegevens op het bandje na te kijken en fouten onmiddellijk te melden;
 • dit zorgbandje gedurende je hele ziekenhuisverblijf te dragen;
 • zo snel mogelijk een seintje te geven aan de verpleegkundige, mocht het bandje toch loskomen of verloren gaan.

Geneesmiddelen

 • Voorzie een correcte en volledige overzichtslijst van de geneesmiddelen die je thuis gebruikt. Deze lijst vind je in het informatiepakket dat je ontvangen hebt. Vraag eventueel hulp aan je huisarts of apotheker bij het invullen van je overzichtslijst geneesmiddelen. Breng deze geneesmiddelen, in de originele verpakking, mee naar het ziekenhuis. Steek je geneesmiddelen in de papieren medicatiezak.
 • Bij aankomst op de afdeling zal een verpleegkundige het formulier met jou overlopen. Ben je allergisch voor bepaalde geneesmiddelen, meld dit dan tijdens dit gesprek.
 • De meegebrachte thuismedicatie wordt in de verpleegpost bewaard. Je krijgt ze terug bij ontslag uit het ziekenhuis

Melden van infecties

Informeer ons wanneer:

 • je drager bent of was van een multiresistente kiem (Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus (MRSA), Carbapenemase Producerende Enterobacteriaceae (CPE) ...);
 • je werkt of woont op een veebedrijf (varkens of vleeskalveren);
 • de kans bestaat dat je op dit moment MRSA of een andere kiem die ongevoelig is voor meerdere antibiotica, hebt.

Laat dit weten aan je behandelende arts en meld dit bij opname aan de verpleegkundige. Zo willen we voorkomen dat de bacterie zich verspreidt in het ziekenhuis en bij sommige patiënten moeilijk te bestrijden infecties veroorzaakt. Meld deze informatie ook bij elke raadpleging na ontslag
uit het ziekenhuis.

Vallen vermijden

Het risico op vallen na een ingreep of bij het gebruik van bepaalde medicijnen is groot.

Verklein de kans op vallen als volgt:

 • wees voorzichtig en vraag indien nodig om hulp;
 • maak eventueel gebruik van een aangepast hulpmiddel wanneer je stapt;
 • draag steeds geschikt en goed schoeisel;
 • controleer of het nachtkastje in je nabijheid staat en of het beloproepsysteem binnen handbereik hangt;
 • meld het als je onlangs gevallen bent of mocht je bijna gevallen zijn;
 • blijf in beweging indien je arts dit toestaat.

Handhygiëne

Ziekteverwekkende kiemen kunnen overgedragen worden van de ene naar de andere patiënt via de handen van gezondheidswerkers. Daarom gaat bijzonder veel aandacht uit naar een goede handhygiëne. Handen worden bij voorkeur ingewreven met handalcohol. Dit is snel, efficiënt en veilig. Een flacon met handalcohol is aanwezig op elke patiëntenkamer. Om het belang van handhygiëne te onderstrepen neemt het ziekenhuis deel aan de nationale campagnes ter bevordering van handhygiëne ("U bent in goede handen")

Juwelen en piercings

Juwelen en andere sieraden (bv. piercings) zijn om hygiënische redenen niet toegelaten in de operatiezaal en kunnen bovendien ernstige problemen veroorzaken tijdens de operatie. Laat deze indien mogelijk thuis.

Volg adviezen goed op en durf te vragen

Is er informatie niet duidelijk? Heb je vragen of twijfels? Vraag uitleg aan onze verpleegkundigen of je arts.

Veiligheidsbeperkende maatregelen 

Veiligheidsbeperkende maatregelen 

Fixatie-arm beleid

AZ Maria Middelares staat voor belevingsgerichte zorg, die de rechten, waarden en overtuigingen van onze patiënten tracht te ondersteunen. Onze zorgverstrekkers houden rekening met de persoonlijkheid van elk individu en trachten de betekenis te vinden achter elke vorm van gedrag.

Het ziekenhuis hanteert dan ook een fixatie-arm beleid, wat wil zeggen dat dit enkel toegepast wordt indien de patiënt een gevaar betekent voor zichzelf of voor de anderen. Onder fixatie verstaan we "elke werkwijze, materiaal of uitrusting aan of in de buurt van de patiënt die deze niet gemakkelijk kan verwijderen en die de bewegingsvrijheid van de patiënt beperkt."

Deze beslissing is een gezamenlijke beslissing tussen de teamleden en wordt tijdens elke patiëntenbespreking herbekeken door het behandelend team. De duur van fixatie wordt zo kort mogelijk gehouden. De familie van de patiënt wordt, indien gekend, binnen 24 uur op de hoogte gebracht.

Afzondering

AZ Maria Middelares biedt zorg aan psychisch kwetsbare patiënten, in een sfeer van vertrouwen en veiligheid, en met maximaal beslissingsrecht voor de patiënt.

Toch kunnen er zich situaties voordoen waarbij het psychisch lijden dermate groot is dat de veiligheid van de patiënt niet meer gegarandeerd kan worden. Indien binnen de crisis de patiënt een gevaar blijkt voor zichzelf en voor anderen kan er overgegaan worden tot afzondering van de patiënt in een beveiligde ruimte.

Afzondering is een uitzonderlijke maatregel die enkel in extreme situaties wordt toegepast, steeds in overleg met het behandelende team én met de patiënt en dit voor de kortst mogelijke tijd. Onze zorgverleners handelen volgens een vaste procedure, geënt op het crisisontwikkelingsmodel, die binnen het geheel van vrijheidsbeperkende maatregelen de integriteit van de patiënt centraal stelt. De familie van de patiënt wordt, indien gekend, binnen 24 uur op de hoogte gebracht.

Dwangmedicatie

AZ Maria Middelares gaat voluit voor multidisciplinaire zorg op maat van de patiënt. Inspraak in de behandeling is hier een belangrijk aspect. In acute crisissituaties kan het mogelijk zijn dat binnen de behandeling medicatie moet worden toegediend zonder akkoord van de patiënt. Deze maatregel kadert binnen het medicatiebeleid en gebeurt dus enkel na volledig voorschrift van de arts.

Het toedienen van dwangmedicatie valt onder de vrijheidsbeperkende maatregelen die beschreven staan in een vaste procedure. Hierin wordt benadrukt dat dit een uitzonderlijke situatie is en uitsluitend toegepast wordt wanneer er geen andere opties zijn. De familie van de patiënt wordt, indien gekend, binnen 24 uur op de hoogte gebracht.

Elektrische toestellen

Elektrische toestellen
 • Met het oog op je veiligheid en die van je medepatiënten vragen we om geen onnodige toestellen mee te brengen bij je opname. Het ziekenhuis is niet verantwoordelijk voor ongevallen door of met elektrische toestellen die van thuis werden meegebracht.
 • Het gebruik van gsm-toestellen is toegelaten, behalve op de aangeduide plaatsen.

Diefstalpreventie, agressie of verdacht gedrag?

Diefstalpreventie, agressie of verdacht gedrag?

Een ziekenhuis is een publiek toegankelijk gebouw. Diefstal van waardevolle voorwerpen en geld is nooit helemaal uit te sluiten. Hou daarom rekening met de volgende tips:

 • laat geen waardevolle voorwerpen achter in je wagen en sluit hem zorgvuldig af;
 • bewaar geen waardevolle voorwerpen of grote geldsommen op je kamer. Bankkaarten, juwelen of belangrijke documenten kan je in bewaring geven. Informeer je hiervoor bij de verpleegkundigen. Als je toch het slachtoffer wordt van een diefstal, meld dit onmiddellijk aan de verpleegkundigen of de interne bewaking.

Merk je op dat iemand zich verdacht gedraagt of ben je het slachtoffer geworden van geweld, pesterijen of ongewenst (seksueel) gedrag, meld dit dan onmiddellijk aan een medewerker van het ziekenhuis. De ziekenhuisdirectie zal hiervan op de hoogte worden gebracht en de nodige acties ondernemen.