AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Patiëntveiligheid

Bijdragen aan je eigen veiligheid

Bijdragen aan je eigen veiligheid

Identificatie

Bij je inschrijving krijg je een zorgbandje om je pols. Breng daarom altijd je identiteitskaart mee. Het zorgbandje maakt onder alle omstandigheden duidelijk wie je bent. Op het bandje staat je naam, voornaam en geboortedatum. Denk eraan om:

 • de gegevens op het bandje na te kijken en fouten onmiddellijk te melden;
 • dit zorgbandje gedurende je hele ziekenhuisverblijf te dragen;
 • zo snel mogelijk een seintje te geven aan de verpleegkundige, mocht het bandje toch loskomen of verloren gaan.

Geneesmiddelen

 • Voorzie een correcte en volledige overzichtslijst van de geneesmiddelen die je thuis gebruikt. Deze lijst vind je in het informatiepakket dat je ontvangen hebt. Vraag eventueel hulp aan je huisarts of apotheker bij het invullen van je overzichtslijst geneesmiddelen. Breng deze geneesmiddelen, in de originele verpakking, mee naar het ziekenhuis. Steek je geneesmiddelen in de papieren medicatiezak.
 • Bij aankomst op de afdeling zal een verpleegkundige het formulier met jou overlopen. Ben je allergisch voor bepaalde geneesmiddelen, meld dit dan tijdens dit gesprek.
 • De meegebrachte thuismedicatie wordt in de verpleegpost bewaard. Je krijgt ze terug bij ontslag uit het ziekenhuis.

Elektrische toestellen

 • Met het oog op je veiligheid en die van je medepatiënten vragen we om geen onnodige toestellen mee te brengen bij je opname. Het ziekenhuis is niet verantwoordelijk voor ongevallen door of met elektrische toestellen die van thuis werden meegebracht.
 • Het gebruik van gsm-toestellen is toegelaten, behalve op de aangeduide plaatsen.

Valpreventie

Valpreventie

Een valpartij is snel gebeurd. Het risico op vallen na een ingreep of bij het gebruik van bepaalde medicijnen is groot. De kans om te vallen neemt bovendien ook toe met de leeftijd.

Ben je gevallen in de laatste zes maanden? Bespreek dit zeker met je arts.

Verklein de kans op vallen tijdens je opname als volgt:

 • wees voorzichtig en vraag indien nodig om hulp;
 • maak eventueel gebruik van een aangepast hulpmiddel wanneer je stapt;
 • draag steeds geschikt en goed schoeisel;
 • controleer of het nachtkastje in je nabijheid staat en of het beloproepsysteem binnen handbereik hangt;
 • meld het als je onlangs gevallen bent of mocht je bijna gevallen zijn;
 • blijf in beweging indien je arts dit toestaat.

In de folder 'Valpreventie: tips om vallen te voorkomen' krijg je tips rond persoonlijke verzorging en beweging, een veilige thuissituatie, zaken die je best bespreekt met je arts en wat je moet doen moest je toch ten val komen.

In de folder 'Valpreventie op de valreep' kan je meer lezen over het belang van bewegen, geven we oefeningen mee en krijg je wat meer uitleg over hulpmiddelen.

Vragen? Contact?

Indien je thuis nog vragen hebt, kan je een ergotherapeut en/of kinesitherapeut contacteren.

Ziekenhuishygiëne en infectiepreventie

Ziekenhuishygiëne en infectiepreventie

De belangrijkste opdracht van het team infectiepreventie is het voorkomen van zorginfecties. Deze infecties hebben zowel op lichamelijk, mentaal als economisch vlak aanzienlijke gevolgen. Ook jij kan je steentje bijdragen bij het voorkomen van zorginfecties door rekening te houden met onderstaande maatregelen.

Tip

Pomp tweemaal een dosis handalcohol in je handpalm en wrijf je handen in gedurende 30 seconden. Laat je handen nadien drogen aan de lucht.

De handen vormen zowel direct als indirect de belangrijkste overdrachtsweg voor ongewenste micro-organismen. Een goede handhygiëne is dan ook de meest eenvoudige en doeltreffende manier om zorginfecties te verminderen en zelfs te voorkomen. Onze medewerkers besteden veel aandacht aan het tijdig en correct ontsmetten en/of wassen van de handen. Spreek hen hier gerust over aan. Ook voor jou en je bezoekers is het belangrijk de handen regelmatig te wassen (bv. na een toiletbezoek en voor het eten). Vraag je bezoekers de handen te ontsmetten bij het binnenkomen van de kamer. Maak daarvoor gebruik van de beschikbare voorzieningen.

Meer info vind je in de folder hieronder.

Ook een goede nies- en hoesthygiëne voorkomt dat bacteriën en virussen overgedragen worden van de ene persoon naar de andere. Hierbij enkele tips:

 • Draai steeds je hoofd weg als je moet niezen of hoesten.
 • Bedek je neus en mond als je niest of hoest. Gebruik hiervoor papieren wegwerpzakdoekjes of je elleboogplooi.
 • Was de handen na hoesten of niezen.

Patiënten die drager zijn van bepaalde micro-organismen worden niet alleen geïdentificeerd, maar ook geïsoleerd om verdere overdracht te voorkomen. In dat geval voorzien we een eenpersoonskamer en afhankelijk van de soort kiem gebruiken we specifieke beschermingsmiddelen zoals een beschermschort, handschoenen, beschermbril … Deze maatregelen geven we weer op de isolatiekaart t.h.v. de kamerdeur. Het is belangrijk dat jij en je bezoekers deze maatregelen correct opvolgen.

Informeer je behandelend arts of de verpleegkundige steeds wanneer:

 • je drager bent of was van een multiresistente bacterie bv. Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus (MRSA), Carbapenemase Producerende Enterobacteriaceae (CPE) ...
 • je frequent in contact komt met varkens of vleeskalveren;
 • je werkzaam bent als zorgverlener
 • je (mogelijks) besmet bent met een specifiek virus bv. COVID-19, HIV, …

Doe dit niet alleen bij je opname, maar ook bij consultaties voor en na je ziekenhuisopname. Op deze manier willen we verdere verspreiding in onze ziekenhuizen voorkomen. Indien nodig wordt je behandeling uitgesteld.

Meer info vind je in de folder MRSA en CPE.

Het HOST-project (Hospital Outbreak Support Team) van het E17-ziekenhuisnetwerk versterkt de samenwerking tussen de ziekenhuizen van het netwerk op het gebied van infectiebestrijding en beter gebruik van infectiewerende middelen. Dat betekent dat de ziekenhuishygiëneteams van de verschillende ziekenhuizen hun expertise afstemmen op en ter beschikking stellen van elkaar en residentiële collectiviteiten zoals woonzorgcentra en de eerstelijnsgezondheidszorg.

Het HOST-project loopt in samenwerking met de Belgische Commissie voor de Coördinatie van het Antibioticabeleid (BAPCOC) en de FOD Volksgezondheid. Meer info vind je op de website van het E17-ziekenhuisnetwerk.

Veiligheidsbeperkende maatregelen 

Veiligheidsbeperkende maatregelen 

Fixatie

Onze ziekenhuizen staan voor belevingsgerichte zorg, die de rechten, waarden en overtuigingen van onze patiënten tracht te ondersteunen. Onze zorgverstrekkers houden rekening met de persoonlijkheid van elk individu en trachten de betekenis te vinden achter elke vorm van gedrag.

Onze organisatie hanteert dan ook een fixatie-arm beleid, wat wil zeggen dat dit enkel toegepast wordt indien de patiënt een gevaar betekent voor zichzelf of voor de anderen. Onder fixatie verstaan we "elke werkwijze, materiaal of uitrusting aan of in de buurt van de patiënt die deze niet gemakkelijk kan verwijderen en die de bewegingsvrijheid van de patiënt beperkt."

Deze beslissing is een gezamenlijke beslissing tussen de teamleden en wordt tijdens elke patiëntenbespreking herbekeken door het behandelend team. De duur van fixatie wordt zo kort mogelijk gehouden. De familie van de patiënt wordt, indien gekend, binnen 24 uur op de hoogte gebracht.

Afzondering

Onze ziekenhuizen bieden zorg aan psychisch kwetsbare patiënten, in een sfeer van vertrouwen en veiligheid, en met maximaal beslissingsrecht voor de patiënt.

Toch kunnen er zich situaties voordoen waarbij het psychisch lijden dermate groot is dat de veiligheid van de patiënt niet meer gegarandeerd kan worden. Indien binnen de crisis de patiënt een gevaar blijkt voor zichzelf en voor anderen kan er overgegaan worden tot afzondering van de patiënt in een beveiligde ruimte.

Afzondering is een uitzonderlijke maatregel die enkel in extreme situaties wordt toegepast, steeds in overleg met het behandelende team én met de patiënt en dit voor de kortst mogelijke tijd. Onze zorgverleners handelen volgens een vaste procedure, geënt op het crisisontwikkelingsmodel, die binnen het geheel van vrijheidsbeperkende maatregelen de integriteit van de patiënt centraal stelt. De familie van de patiënt wordt, indien gekend, binnen 24 uur op de hoogte gebracht.

Dwangmedicatie

We gaan voluit voor multidisciplinaire zorg op maat van de patiënt. Inspraak in de behandeling is hier een belangrijk aspect. In acute crisissituaties kan het mogelijk zijn dat binnen de behandeling medicatie moet worden toegediend zonder akkoord van de patiënt. Deze maatregel kadert binnen het medicatiebeleid en gebeurt dus enkel na volledig voorschrift van de arts.

Het toedienen van dwangmedicatie valt onder de vrijheidsbeperkende maatregelen die beschreven staan in een vaste procedure. Hierin wordt benadrukt dat dit een uitzonderlijke situatie is en uitsluitend toegepast wordt wanneer er geen andere opties zijn. De familie van de patiënt wordt, indien gekend, binnen 24 uur op de hoogte gebracht.

Diefstalpreventie, agressie of verdacht gedrag?

Diefstalpreventie, agressie of verdacht gedrag?

Onze ziekenhuizen zijn een publiek toegankelijk gebouw. Diefstal van waardevolle voorwerpen en geld is nooit helemaal uit te sluiten. Hou daarom rekening met de volgende tips:

 • laat geen waardevolle voorwerpen achter in je wagen en sluit hem zorgvuldig af;
 • juwelen en andere sieraden (bv. piercings) zijn om hygiënische redenen niet toegelaten in de operatiezaal en laat je indien mogelijk beter thuis;
 • bewaar geen waardevolle voorwerpen of grote geldsommen op je kamer. Bankkaarten of belangrijke documenten kan je in bewaring geven. Informeer je hiervoor bij de verpleegkundigen. Als je toch het slachtoffer wordt van een diefstal, meld dit onmiddellijk aan de verpleegkundigen of de interne bewaking.

Merk je op dat iemand zich verdacht gedraagt of ben je het slachtoffer geworden van geweld, pesterijen of ongewenst (seksueel) gedrag, meld dit dan onmiddellijk aan een medewerker van het ziekenhuis. De ziekenhuisdirectie zal hiervan op de hoogte worden gebracht en de nodige acties ondernemen.

Vermijden van incidenten en verbeteracties

Vermijden van incidenten en verbeteracties

Betrokken bij een incident?

Om verbeteracties te kunnen opzetten, is het belangrijk dat we op de hoogte zijn van deze incidenten. Denk je zelf bij een incident betrokken te zijn? Zorg er dan zeker voor dat je zorgverstrekker op de hoogte is.

Indien gewenst, kan je dit ook aangeven via de ombudsdienst.

De behandeling en het verblijf in een ziekenhuis zijn niet altijd zonder risico. Er kunnen bijwerkingen, complicaties of andere ongewenste gebeurtenissen optreden. De aanpak in ons ziekenhuis is erop gericht deze zo veel mogelijk te beperken.

Patiëntveiligheid gaat over het verminderen van onbedoelde en vermijdbare schade in het ziekenhuis. In onze zorgprocessen trachten we fouten zo veel mogelijk te voorkomen. Duiken die toch op, dan proberen we daaruit te leren om een herhaling van vergelijkbare incidenten te vermijden.

Ongewenste gebeurtenissen of risicovolle situaties kunnen door elke medewerker gemeld worden via een intern meld- en leersysteem. Deze meldingen worden geanalyseerd met als doel om te leren en verbeteren. Door inzicht te krijgen in mogelijke oorzaken kunnen gerichte verbeteracties opgezet worden die de patiëntveiligheid verhogen.

Bij ernstige incidenten krijgen de patiënt en zijn naaste(n) de informatie die nodig is om te begrijpen wat er gebeurd is en wat de vervolgstappen zijn. Indien je hier als patiënt nog vragen over hebt, kun je deze altijd aan je behandelend arts stellen. Als ziekenhuis zorgen we ook dat de betrokken zorgverleners de nodige ondersteuning krijgen en dat we leren uit deze incidenten.