AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Laboratorium

Professionals

Informatiedocumenten en richtlijnen voor artsen

Informatiedocumenten en richtlijnen voor artsen

Overzicht van analyses

Overzicht van analyses
BiochemieImmunohematologie/niet-infectieuze serologie (allergologie, auto-immuniteit ...)Microbiologie/mycologie/parasitologie/moleculaire diagnostiek
Hematologie/hemostase

Infectieuze serologie

Therapeutische drugmonitoring/toxicologie
Next Generation Sequencing (NGS)

Dienstverlening voor professionals

Dienstverlening voor professionals

Afnamemateriaal kan worden besteld via de bestelkaart materiaal van het laboratorium. Dit materiaal wordt gratis geleverd.

De stalen van ambulante patiënten worden opgehaald bij de artsen via een vaste middag- en avondronde op weekdagen, indien gewenst ook op zaterdag.

Na aanvraag kan een dringende ophaling georganiseerd worden, ook op zaterdag en zondag.

Je kan hiervoor telefonisch contact opnemen op tel. 09 246 92 29.

Een prikploeg van het laboratorium voert op alle weekdagen bloedafnames aan huis uit.

Je kan hiervoor een afspraak maken op tel. 09 246 92 29

De analyses zijn gerangschikt volgens klinische groepen. Elke analyse wordt gevolgd door een code die aanduidt welke afnametube vereist is.

Het RIZIV vereist dat je de gewenste analysen afzonderlijk aanduidt met een streepje.

Vul a.u.b. de klinische gegevens in. Dat laat toe om desgevraagd de resultaten te helpen interpreteren.

Een geldig aanvraagformulier is voorzien van:

  • alle gegevens van de patiënt (naam, adres, geslacht en geboortedatum)
  • een klever van het ziekenfonds en het rijksregisternummer van de patiënt
  • Een stempel met RIZIV-nummer, naam, datum en handtekening van de aanvragende arts
  • Artsen krijgen de resultaten meerdere malen per dag elektronisch toegestuurd via Mediring/Medibridge en de volgende dag op papier. Het rapport bevat alle nodige informatie om de resultaten correct te interpreteren.
  • Resultaten worden telefonisch gemeld op jouw vraag (indien aangeduid op aanvraagformulier) of wanneer je ons opbelt.
  • Bij zeer pathologische waarden bellen wij jou zelf op.
  • Resultaten kunnen gefaxt worden op jouw vraag (indien aangeduid op aanvraagformulier).

De sera worden minstens één week in de koelkast bewaard.

Bijkomende analyses op deze monsters kunnen eventueel nog uitgevoerd worden, in samenspraak met de klinisch bioloog.

Het laboratorium past de regeling van derdebetaler toe.

Afhankelijk van de totale B-waarde wordt zoals wettelijk vereist, remgeld aangerekend.

Alle biologen zijn geconventioneerd en volgen dus de officiële tarieven.

Analyses die niet worden terugbetaald, zijn duidelijk aangegeven op het aanvraagformulier.

Rapportage

Rapportage

De laboratoriumleiding is verantwoordelijk voor de vormgeving van het protocol en bepaalt zelfstandig het uitzicht en de inhoud. Een protocol wordt gegenereerd vanuit het LIS (Laboratorium Informatie Systeem) en volgt een vaste vormgeving. Het bevat alle essentiële elementen en is opgesteld conform de Belgische wetgeving en de geldende praktijkrichtlijnen in de sector. De klinisch biologen garanderen een vlotte leesbaarheid.

Papieren protocols worden, zo wenselijk, per post geadresseerd aan de aanvrager van het laboratoriumonderzoek.

Naast rapportage via het klassieke protocol op papier is het raadplegen van analyseresultaten ook elektronisch mogelijk. Extra muros aanvragers kunnen analyseresultaten ontvangen via Hector op specifieke vraag. Deze dienstverlening laat toe op een beveiligde manier patiëntgebonden gegevens uit te wisselen tussen het laboratorium en (huis)artsen waarbij de vertrouwelijkheid van de data (aan de hand van versleuteling van de gegevens) en de integriteit worden gewaarborgd. Externe aanvragers kunnen een aanvraag richten tot het laboratorium wanneer zij resultaten wensen te ontvangen via Hector. De eindgebruiker dient te beschikken over een pc met modem en een geautomatiseerd patiëntendossier.

Voor rapportage via Hector kan de arts een keuze maken uit verschillende formaten zoals Medidoc, HealthOne, Medibase, Medar ...

Op vraag van het laboratorium verzorgt de IT-afdeling van ons ziekenhuis de ondersteuning wanneer een nog-niet-in-het-systeem-geregistreerde aanvrager deze wijze van rapportage wenst te gebruiken of bij technische problemen.

Enkel medisch geautoriseerde resultaten zijn consulteerbaar
voor de aanvrager via Hector. De IT-dienst van ons ziekenhuis is verantwoordelijk voor de waarborging van de vertrouwelijkheid van de doorgestuurde gegevens via Hector tot het ogenblik van verzending van data uit het ziekenhuis naar de eindgebruiker. Vanaf het ogenblik dat de gegevens het ziekenhuis verlaten, vallen deze verantwoordelijkheden ten laste van de gebruiker/fabrikant/leverancier van het extra muros gebruikte software pakket.

Het laboratorium heeft met gunstig eindresultaat de integriteit van de datatransmissie geverifieerd voor formaten Medidoc, HealthOne en Medar tot op het niveau van de exportfile. Overige formaten werden niet getest en vallen bijgevolg onder de volledige verantwoordelijkheid van de eindgebruiker. De uiteindelijke visualisatie van de resultaten in de diverse beschikbare externe pakketten kan onmogelijk sluitend geverifieerd worden door het laboratorium en valt aldus buiten diens verantwoordelijkheid.

De eindgebruiker is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van zijn/haar voorzieningen noodzakelijk om de doorgestuurde resultaten via Hector te ontvangen en te consulteren. Tevens zal de eindgebruiker op zijn/haar verantwoordelijkheid de nodige voorzorgen treffen om de confidentialiteit van de doorgestuurde gegevens te garanderen (paswoord policy e.d.).

Patiënten kunnen eveneens hun laboratoriumresultaten consulteren via www.cozo.be, na aanmelding via hun e-ID. CoZo is een streng beveiligd elektronisch platform waar ook artsen analyseresultaten kunnen raadplegen, indien de patiënt hiervoor voorafgaandelijk zijn toestemming heeft gegeven. De elektronische gegevensuitwisseling via CoZo is onderworpen aan de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de Wet betreffende de rechten van de patiënt. Het CoZo platform haalt binnen ons ziekenhuis gegevens op uit het medisch dossier C2M. Het laboratorium kan op geen enkele sluitende wijze de correctheid van dit elektronisch afschrift garanderen. Het labo wijst bijgevolg iedere verantwoordelijkheid af voor eventuele schade of gevolgen aan derden bij incidenten resulterend uit het gebruik van laboratoriumresultaten die worden weergegeven in CoZo.

Op specifieke vraag van de aanvrager kan worden gerapporteerd via fax. Het laboratorium is verantwoordelijk voor de verzending van het protocol per fax op basis van de ter beschikking gestelde gegevens. De eindgebruiker garandeert de bescherming van de confidentialiteit van de ontvangen data door het nemen van de gepaste maatregelen.

Rapportage van resultaten via telefonische weg is eveneens mogelijk op aanvraag.

Tevens worden resultaten steeds doorgebeld naar de aanvrager wanneer deze ingestelde alarmniveaus overschrijden of wanneer extreem afwijkende resultaten worden vastgesteld (lijst op eenvoudige vraag beschikbaar). Het is de verantwoordelijkheid van de individuele aanvrager telefonische resultaten steeds te verifiëren op papier of op elektronische wijze vooraleer diagnostische of therapeutische beslissingen te nemen op basis van deze resultaten.

Verzending van patiëntresultaten per e-mail wordt niet ondersteund door het laboratorium aangezien dergelijke wijze van datatransmissie onvoldoende garanties biedt ter waarborging van de confidentialiteit van de doorgestuurde data (onvoldoende beveiliging van het netwerk, onvoldoende controle op identiteit van de persoon die de data kan consulteren).

Om deze reden zal het laboratorium niet ingaan op het verzoek van artsen om rapporten te bezorgen via e-mail, conform het advies door de Orde der Geneesheren betreffende deze materie.