AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Gent - Zwangerschap en bevalling

Administratie tijdens je zwangerschap

Je zwangerschap melden aan je werkgever

Je zwangerschap melden aan je werkgever

Het is nuttig om je werkgever zo vroeg mogelijk in te lichten over je zwangerschap en de vermoedelijke bevallingsdatum, bij voorkeur door middel van een medisch attest, per aangetekend schrijven of door persoonlijke overhandiging (voor ontvangst getekende kopie).

Bepaalde ongezonde werkzaamheden zijn verboden voor zwangere werknemers of voor medewerkers die borstvoeding geven.

Bij wet verboden werkzaamheden en werkomstandigheden:

  • blootstelling aan lawaai,
  • blootstelling aan hoge temperaturen,
  • blootstelling aan scheikundige stoffen,
  • mechanische trillingen,
  • gevaar voor besmetting,
  • dragen van zware lasten gedurende de laatste drie maanden van je zwangerschap

De bedrijfsarts stelt vast of een bepaalde arbeid gevaarlijk is. Is dat zo, moet de werkgever de medewerker een ander werk in de onderneming geven. Is ander werk binnen de onderneming onmogelijk, dan heb als werknemer recht op een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid ten laste van het ziekenfonds (profylactisch verlof). Hiervoor heeft het ziekenfonds een bewijs van arbeidsongeschiktheid nodig van de bedrijfsarts en een verklaring van de werkgever waaruit blijkt dat het onmogelijk is om de werknemer ander werk te geven binnen de onderneming.

De wet beschermt de medewerker tegen ontslag vanaf het ogenblik dat de werkgever op de hoogte is van de zwangerschap tot een maand na het postnataal verlof. Als de werkgever een medewerker tijdens deze periode ontslaat zonder grondige reden, moet hij een vergoeding betalen: forfaitair loon gelijk aan het brutoloon van zes maanden.

De werkgever inlichten over een zwangerschap is verplicht uiterlijk acht weken vóór de vermoedelijke bevallingsdatum.

Financiële aspect van zwangerschap en geboorte

Financiële aspect van zwangerschap en geboorte

Een geboorte is een onvergetelijke gebeurtenis. Maar er hangt ook een financieel plaatje aan vast. Toch zijn er niet alleen kosten verbonden aan een geboorte, maar ook een aantal financiële voordelen. Lees er alles over op de website van Kind & Gezin (klik op de knop hieronder).

Zwangerschapsverlof

Zwangerschapsverlof

Prenatale rust

Je bepaalt zelf wanneer je zwangerschapsverlof aanvangt. Van de zes weken prenatale rust moet je evenwel minstens één week opnemen vóór de vermoedelijke bevallingsdatum. De overige vijf weken mag je omzetten in postnatale rust.

Postnatale rust

De postnatale rust begint steeds vanaf de bevallingsdatum en moet minstens negen weken tellen. Ze kan worden verlengd met het overdraagbare gedeelte van de prenatale rust. De postnatale rust bedraagt dus maximaal 14 weken (negen weken postnatale rust + vijf weken omgezette prenatale rust).

Bij aanvang van je zwangerschapsverlof

Je bezorgt de adviserend arts van je ziekenfonds een doktersattest of een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid. Hierop moet vermeld staan vanaf wanneer alle activiteiten worden stopgezet en wanneer de bevalling vermoedelijk zal plaatsvinden. Je ontvangt van het ziekenfonds een inlichtingenblad en een bewijs van werkhervatting. Het inlichtingenblad moet je zo snel mogelijk invullen en terugbezorgen aan je ziekenfonds. Je werkgever krijgt de vraag naar de loongegevens rechtstreeks van het ziekenfonds. En - indien van toepassing - levert ook de werkloosheidsdienst de gegevens rechtstreeks aan.

Na de geboorte

Je bezorgt het ziekenfonds een uittreksel van de geboorteakte of een medisch getuigschrift dat de geboorte bevestigt.

Na afloop van de zwangerschapsrust

Uiterlijk acht dagen na het einde van de moederschapsrust stuur je het bewijs van werkhervatting ingevuld terug naar het ziekenfonds.