Het Herniacentrum AZ Maria Middelares Gent heeft een hoge expertise bij het herstel van alle soorten buikwandhernia’s. Toch trachten wij steeds om het operatieve herstel van buikwandbreuken verder te optimaliseren en daarom voeren wij wetenschappelijk onderzoek uit omtrent deze aandoeningen. Uiteraard gebeurt dit steeds na het informeren en toestemmen van de patiënt. Deelname aan een onderzoek gebeurt steeds op vrijwillige basis.

Waarom klinisch onderzoek?

Waarom klinisch onderzoek?

Elk jaar nemen in het AZ Maria Middelares ziekenhuis heel wat patiënten deel aan een klinisch onderzoek. Ons centrum is reeds meerdere jaren gespecialiseerd in het onderzoeken van nieuwe en bestaande behandelingsmethoden. Dat onderzoek gebeurt vaak in samenwerking met interne en externe partners, in opdracht van farmaceutische bedrijven of op eigen initiatief.

De vrijwillige medewerking van patiënten is essentieel om de kwaliteit van onze dienst te verbeteren. De veiligheid van de patiënten die aan het onderzoek deelnemen staat hierbij altijd centraal. Als je in aanmerking komt voor een specifiek onderzoek, dan zal jouw chirurg je eventueel vragen om hieraan deel te nemen. Je hebt de volledige vrijheid om te beslissen of je hier wenst op in te gaan.

“De patiënt heeft, met eerbiediging van zijn menselijke waardigheid en zijn zelfbeschikking en zonder enig onderscheid op welke grond ook, tegenover de beroepsbeoefenaar recht op kwaliteitsvolle dienstverstrekking die beantwoordt aan zijn behoeften.”

Wat is een klinische studie?

Wat is een klinische studie?

Het begrip 'klinische studie' duidt op het geheel van onderzoeken bij patiënten in het kader van een wetenschappelijk onderzoek. Een klinische studie kunnen we dus zien als een praktische aanpak van een medisch wetenschappelijke vraag.
Er vinden klinische studies plaats in alle onderzoeksdomeinen in de herniachirurgie. Soms gaat het over vragenlijsten die aan deelnemers worden voorgelegd of over het opzoeken van data van operaties in het verleden (=retrospectief) of over specifieke onderzoeken bij patiënten na hun operaties (= postoperatief) en het testen van nieuwe behandelings-methoden of medicatie enz. (= prospectief).

Klinische studies zijn zeer belangrijk om nieuwe therapieën of technieken voor behandelingen te ontwikkelen of te valideren. Verder zijn klinische studies essentieel in de preventieve gezondheidszorg. Hiervoor dienen o.a. registers, zoals het EuraHS register voor littekenbreuken, om bepaalde ziektes en hun verloop of behandeling op te kunnen volgen. Aan de hand van deze registers kan worden nagegaan welke patiënten meer risico oplopen bij bepaalde aandoeningen dan andere en waar en wanneer bepaalde behandelingsmethoden moeten gestart worden. Kortom, zonder de klinische studies is er geen vooruitgang in de geneeskunde mogelijk.

Lopende studies

Lopende studies
  • Eugene studie: Gerandomiseerd monocentrisch onderzoek bij laparoscopische liesbreuk operaties met een 3D-endolap visible® prothese met of zonder liquiband® fix 8 net fixatie

Studie opzet: Prospectief monocentrisch dubbelblind gerandomiseerd klinisch onderzoek

Met deze studie willen we aantonen dat de 3D Endolap mesh (ofwel net) veilig geplaatst kan worden met of zonder fixatie en willen we de positie van de mesh op een veilige manier in het lichaam van de patiënt in beeld brengen aan de hand van een NMR onderzoek op 1 maand en op 12 maanden postoperatief.

De studiepatiënt worden tot 5 jaar na de operatie opgevolgd.

Hoofdonderzoeker: Dr. Filip Muysoms

Onderzoekscentrum: AZ Maria Middelares

  • Coraline studie: Conventionele versus robot-geassisteerde laparoscopische inguinale hernia herstel

Studie opzet: Prospectief monocentrisch dubbelblind gerandomiseerd klinisch onderzoek

Met deze studie wordt het postoperatieve verloop na een laparoscopisch herstel van bilaterale liesbreuken, behandeld met een klassieke laparoscopische ingreep (l-TAPP), vergeleken met een robot-geassisteerde laparoscopische ingreep (r-TAPP).

De studiepatiënt wordt tot 1 jaar na de operatie opgevolgd.

Hoofdonderzoeker: Dr. Filip Muysoms

Onderzoekscentrum: AZ Maria Middelares

  • PUMA studie: Prospectieve studie voor de visualisatie met NMR van een ijzeroxide geladen PVD (polyvinylideenfluoride)-prothese na robot-geassisteerd laparoscopisch preperitoneaal buikwandherstel (PUMA: Preperitoneal Umbilical Mesh Area)

Studie opzet: Prospectief monocentrisch klinisch onderzoek

Tijdens het herstel van een buikwandbreuk of hernia wordt steeds een mesh (net) gebruikt zodoende de inhoud van de buikholte zich niet langer buiten de buikwand kan verplaatsen. Wetenschappelijke evidentie ontbreekt over de mate waarin het net al dan niet krimpt na robot geassisteerd laparoscopisch buikwandherstel. Er wordt getracht dit aan te tonen in deze studie door gebruik te maken van een met ijzerdeeltjes verweven mesh (PVDF-prothese) dat zichtbaar is tijdens een NMR-onderzoek. De studiepatiënten ondergaan op 1 maand en 13 maand na de operatie een NMR om de positie en grootte van het net in beeld te brengen.

Hoofdonderzoeker: Dr. Filip Muysoms

Onderzoekscentrum: AZ Maria Middelares

  • rTARUP studie: lange-termijn opvolging van 2 jaar na een robot-geassisteerd navelbreukherstel

Studie opzet: Prospectieve monocentrische interventionele cohort studie

Verwijzend naar de retrospectieve studie waarbij de potentiële complicaties en recidieven op 1 jaar postoperatief geanalyseerd werden (MMS.2021.021: long term analysis of the rTARUP technique for ventral hernia repair), werd deze studieperiode uitgebreid naar een periode van 2 jaar follow-up zodanig er meer gegevens beschikbaar zijn over de lange termijn effecten na rTARUP chirurgie.

Hoofdonderzoeker: Dr. Filip Muysoms

Onderzoekscentrum: AZ Maria Middelares

  • UNITE studie: Een multicentrische Belgische studie ter evaluatie van behandelingsmethoden voor herniaherstel

Studie opzet: Prospectief multicentrisch interventionele klinische studie

Het doel van deze klinische studie is om de resultaten van de verschillende behandelingsmethoden voor herstel van littekenbreuken te evalueren om zo de mogelijke voor- en nadelen die verbonden zijn aan elke techniek te bepalen en mogelijks de beste techniek voor een dergelijke littekenbreuk te bepalen.

Hoofdonderzoeker: Dr. Filip Muysoms

Opdrachtgever: Universitair ziekenhuis Gent

Onderzoekscentrum: AZ Maria Middelares