AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Aandoeningen & ziekten

Neurologische spraakstoornis

Symptomen en oorzaken

Symptomen en oorzaken

Wat is het?

Dysartrie is een verworven motorische spraakstoornis ten gevolge van een neurologische aandoening.

We lichten de belangrijkste termen van deze definitie kort toe:

  • Verworven: in tegenstelling tot aangeboren of ontwikkelingsstoornissen, beschikte de persoon met dysartrie voor het ontstaan van de stoornis over een normale spraak.
  • Motorische stoornis: er is een probleem met de motorische uitvoering van de bewegingen die nodig zijn om spraak te produceren. De persoon kan hierdoor onder meer problemen hebben met de ademhaling, de stemgeving, de articulatie, de resonantie, het spreektempo en de intonatie van de spraak.
  • Spraakstoornis: de verstaanbaarheid of de natuurlijkheid van de spraak is verminderd, andere aspecten van de communicatie (begrijpen, lezen, schrijven) verlopen in principe normaal.
  • Ten gevolge van een neurologische aandoening: een dysartrie is steeds het gevolg van een ziekte of aandoening van het zenuwstelsel. De aard en ernst van het ziektebeeld bepaalt in grote mate de evolutie die verwacht mag worden.

Diagnose en behandeling

Diagnose en behandeling

De logopedist staat in voor het onderzoek, de behandeling en de begeleiding van personen met dysartrie (en hun omgeving).

De ernstgraad van de dysartrie bepaalt in grote mate de hoofddoelstelling van de behandeling. Bij licht tot matig gestoorde spraakverstaanbaarheid ligt de focus van de behandeling vaak op het verbeteren van de spraak en/of het maximaliseren van de verstaanbaarheid.

De behandeling is bij ernstig gestoorde spraakverstaanbaarheid eerder gericht op het verbeteren van de communicatie dan van de spraak. De logopedist houdt bij het bepalen van de therapiedoelstellingen steeds rekening met recente wetenschappelijke richtlijnen. Daarnaast worden de persoon en zijn/haar directe omgeving betrokken bij het bepalen van de inhoud van de behandeling. De logopedische behandeling bij dysartrie is dan ook altijd individueel aangepast.

Brochure

Brochure

Meer informatie over de verschillende soorten dysartrie, de taken van de logopedist en voorbeelden kan je terugvinden in de brochure.

Behandelende centra & specialisaties

Behandelende centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 15/05/2024