AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Kasongo-Lunda

Sinds 2005 heeft AZ Sint-Vincentius Deinze een partnerschap met de Congolese gezondheidszone Kasongo-Lunda. Dit partnerschap is tot stand gekomen met de NGO Memisa. De focus van dit Ziekenhuis voor Ziekenhuisproject, kwaliteitsvolle basisgezondheidzorg, leunt sterk aan bij de wens om solidair te zijn en zorg te dragen, niet alleen voor de patiënten in ons ziekenhuis maar ook binnen een ruimer maatschappelijk kader en zelfs buiten onze landsgrenzen.

Engagement

Engagement

Driejaarlijks gaan drie collega’s naar Kasongo-Lunda om er zelf de handen uit de mouwen te steken. In november 2019 gingen spoedarts Nele Vangheluwe, hoofdvroedvrouw Sabine Van de Vyver en stafmedewerker (zorgdepartement) Johan Vanlauwe nog ter plaatse. Hun ervaringen legden ze vast in een blog.

Daarnaast is er het engagement voor een jaarlijks vaste financiële bijdrage om de partnerzone te ondersteunen en het ziekenhuis van Kasongo-Lunda verder te laten functioneren. Daarvoor worden tal van sensibiliserende en fondsenwervende activiteiten op touw gezet.

Projecten

Projecten
Dr. Nele Vangheluwe begeleidt haar Congolese collega's op medisch vlak.
Dr. Nele Vangheluwe begeleidt haar Congolese collega's op medisch vlak.

Extra inkomsten worden gebruikt om bijkomende projecten te realiseren zoals het organiseren van opleidingen en trainingen. Daarnaast wordt ook geïnvesteerd in zonnepanelen om op duurzame wijze stroom en licht te voorzien. Dit werd al gerealiseerd voor de materniteit, het operatiekwartier en de kinderafdeling van Kasongo-Lunda.

Water voor Mabele

Stromend water is een kostbaar goed en een logistieke uitdaging in Kasongo-Lunda. Het meerjarenproject Water voor Mabele voorziet hen van drinkwater, opvang van regenwater en sanitaire infrastructuur op basis van duurzame energie. In 2018 werd er met succes naar water geboord op het ziekenhuisterrein. Ondertussen is de verdeling van drinkbaar water op de hospitaalsite een feit. In een volgende fase richten we ons op het bouwen van sanitaire voorzieningen en het opvangen van regenwater.

Transmurale zorg

Een goed functionerend ziekenhuis heeft nood aan gezondheidsposten die naar behoren functioneren. Een gezondheidspost in Congo is als een huisarts in België: pas als een patiënt op dat niveau niet kan geholpen worden, wordt hij/zij doorverwezen naar het ziekenhuis.

Hoofdvroedvrouw Sabine met de pasgeboren kleine Sabine in haar armen.
Hoofdvroedvrouw Sabine met de pasgeboren kleine Sabine in haar armen.

Moasi Makasi

Ons project Moasi Makasi (sterke vrouw) is ondertussen door de vroedvrouwen verder ontwikkeld tot Amika (Association des Mamans Infirmières de Kasongo-Lunda) en heeft als doel de vroedvrouwen van de gezondheidszone Kasongo-Lunda lokaal te ondersteunen. Het zijn de vroedvrouwen van het ziekenhuis zelf die hun collega's bezoeken en waarbij vragen, kennis en ervaringen worden gedeeld om moeder- en kindersterfte te reduceren.

Johan geeft opleiding over medische apparatuur.
Johan geeft opleiding over medische apparatuur.

Artsen zonder Vakantie

Artsen zonder Vakantie

In 2019 startte Artsen zonder Vakantie een capaciteitsversterkend traject op in het ziekenhuis van Kasongo-Lunda. In overleg met het lokale ziekenhuis wordt er, op basis van de aanwezige competenties, noden en hun eigen inschatting over wat er kan verbeteren, gewerkt aan een concreet actieplan op drie prioritaire domeinen:

  • spoedeisende hulp en intensieve zorg
  • ziekenhuishygiëne
  • ziekenhuismanagement.

We delen onze ervaringen met onze Afrikaanse collega’s en zetten samen in op een kwaliteitsvolle gezondheidszorg op de gekozen domeinen. Door uitwisselen van (para)medische expertise en ondersteuning op organisatorisch, technisch en materieel vlak zal het ziekenhuis zijn rol beter kunnen opnemen in het gezondheidssysteem.

Steunen

Steunen

Onze projecten verdienen jouw steun. Het is onze overtuiging dat alle energie en middelen die naar onze projecten gaan, uiteindelijk zullen resulteren in een meerwaarde. Afstand nemen van onze dagelijkse beslommeringen en onze comfortabele situatie onder ogen durven zien, in schril contrast met de situatie in het Zuiden, doet iedereen nadenken. De aandacht voor deze extra dimensie resulteert in een verrijking voor ons allen.

Wie ook zijn steentje wil bijdragen, kan overschrijven op de rekening BE66 8805 7923 5143 met de gestructureerde mededeling 910/3000/00080. Op die manier komt de gift automatisch op de rekening ten voordele van Kasongo-Lunda terecht. Elke gift vanaf 40 euro per jaar geeft bovendien recht op een fiscaal attest.

Contact

Contact

Bij vragen kan je steeds terecht bij Johan of Sabine.

Partners

Partners
Lokaal mondiale raad
Lokaal mondiale raad
Provincie Oost-Vlaanderen
Provincie Oost-Vlaanderen