Katrien De Bosschere

Gegevens

Katrien De Bosschere
Studiecoördinator digestief centrum

T: +32 9 246 71 40

E: katrien.debosschere@azmmsj.be