AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Annulatievoorwaarden

1. Afwezigheid van de patiënt

1. Afwezigheid van de patiënt

Indien een patiënt niet aanwezig kan of wil zijn op een afspraak in het ziekenhuis of medisch centrum / polikliniek, kan de patiënt of diens wettelijk vertegenwoordiger op basis van artikel 8, §4 van de Wet Patiëntenrechten, steeds afzien van diens afspraak. Dat dient evenwel tijdig te gebeuren: de patiënt zal het secretariaat van de betrokken zorgverlener minstens 24 uur op voorhand moeten verwittigen indien hij/zij niet op het afgesproken tijdstip* of niet aanwezig zal zijn. Dat kan via e-mailbericht of telefonisch.

Bij het niet (tijdig) verwittigen door de patiënt, zal een forfaitaire schadevergoeding van 25,00 EUR worden aangerekend. Eventuele uitzonderingen op deze regel staan vermeld op de afsprakenpagina van de dienst (www.mariamiddelares.be/nl/afspraken).

Deze schadevergoeding is verschuldigd zonder voorafgaande ingebrekestelling aan de patiënt en van rechtswege uitvoerbaar. Daarenboven kan een hogere schadevergoeding worden gevorderd, indien de werkelijk geleden schade door de laattijdig aangekondigde afwezigheid van de patiënt kan worden aangetoond. Dat is bijvoorbeeld het geval, wanneer bijzondere kosten dienen te worden gemaakt voor de ingeplande afspraak.

Bij herhaaldelijk niet opdagen, kan de behandelingsovereenkomst met de patiënt door het ziekenhuis of de betrokken zorgverlener worden opgezegd.

Deze informatie wordt via verschillende kanalen aan de patiënt bekendgemaakt en wordt geacht te zijn aanvaard door de patiënt.

(*) het niet tijdig aanwezig zijn zal in de praktijk bijna steeds met zich meebrengen dat de gemaakte afspraak niet kan doorgaan, gezien de agenda’s van de zorgverleners in het ziekenhuis steeds worden volgepland. Wij doen er alles aan om uw afspraak op korte termijn te verplaatsen.

2. Afwezigheid zorgverlener

2. Afwezigheid zorgverlener

Indien de zorgverlener niet aanwezig kan zijn op een gemaakte afspraak met de patiënt dient (het secretariaat van) de zorgverlener de patiënt hiervan minstens 12 u op voorhand te verwittigen.

Indien de zorgverlener de patiënt niet (tijdig) heeft verwittigd van zijn afwezigheid, kan de patiënt een forfaitaire schadevergoeding eisen van 15,00 EUR, behoudens overmacht in hoofde van de zorgverlener.

Als overmacht in hoofde van de zorgverlener wordt o.a. verstaan, zonder limitatief te zijn: een dringende interventie, een spoedgeval, etc.

Het laattijdig aanwezig zijn op een afspraak door de zorgverlener wordt niet beschouwd als het niet nakomen van een afspraak, nu dit in de praktijk onvermijdelijk is o.a. wegens permanentieverplichtingen,. door complicaties bij interventies, het uitlopen van voorafgaande afspraken, etc.