What are your rights as a patient?

What are your rights as a patient?

Since 2002, patient rights have been defined in the Law on Patient Rights (wet op de patiëntenrechten). You have a right to the following:

 • protection of privacy
 • information about your health condition
 • mediation in case of complaints
 • quality service
 • pain management
 • consent to treatment procedures
 • free choice of care provider
 • rights in relation to your medical record

Please see the responses to the FAQs for what that means in the clinic.

Are you dissatisfied? You can always submit a complaint to the ombudsperson service.

More information about patient rights can be found here.

House rules

House rules
 • Unable to keep an appointment? Inform your physician or the physician’s secretariat.
 • Ensure you bring the correct information: Bring your identity card and wear your wristband on admission.
 • Cooperate regarding your treatment. Provide care providers with accurate information about your health and medication. Comply with your physician’s advice.
 • Help ensure a safe environment. Keep corridors, waiting areas, toilets and other spaces clean and tidy. Do not leave objects lying around. Throw waste into the bin.
 • Flammable materials (e.g. lighters, matches, candles, etc.) may not be used in the hospital.
 • It is better to leave jewels and other jewelry, large amounts of money and other valuables at home. The hospital cannot be held liable for loss or theft. Have you nevertheless brought something valuable with you? We can keep your valuables in the hospital safe. They will be returned to you when you are discharged.
 • Respect data privacy and copyrights when recording images or audio in the hospital. Permission from the physician, employee or other parties present is always required to take photos or film video. Permission is also required to distribute any recorded images or video.
 • Animals are not allowed in our hospital. Only registered assistance dogs are allowed inside.

Recht op kwaliteitsvolle dienstverlening

Als patiënt krijgt je de best mogelijke zorgen. Met hun (medische) kennis en beschikbare technologie behandelen onze zorgverstrekkers je volgens jouw behoeften en wensen. Sociale klasse, seksuele geaardheid en geloofsovertuiging spelen daarbij geen rol.

Je behandeling omvat alle zorgen met het oog op het voorkomen, behandelen en verzachten van lichamelijke en psychische pijn.

Medewerkers vragen regelmatig je naam, voornaam en geboortedatum. Dat is niet omdat ze die steeds vergeten, maar uit patiëntveiligheidsoverwegingen. Beschouw het als een extra controle om er zeker van te zijn dat de juiste zorgen aan de juiste patiënt op het juiste moment worden toegediend.

Recht op vrije keuze beroepsbeoefenaar

Je bent in principe vrij in de keuze van je zorgverlener. Dat betekent dat je je op elk moment kan richten tot een arts in een (ander) ziekenhuis. Die arts kan jouw medisch dossier raadplegen via e-health. Je kan je huidige arts ook vragen om een afschrift van jouw medisch dossier.

De vrije keuze van beroepsbeoefenaar kan door de wet of door omstandigheden die eigen zijn aan de organisatie beperkt worden (bv. bij aanwezigheid van slechts één specialist in het ziekenhuis).

Elke zorgverlener heeft ook het recht om jou als patiënt te weigeren. In geval van nood geldt uiteraard een verplichting tot hulpverlening. Onderbreekt de zorgverlener jouw behandeling, dan verzekert die verdere opvolging door een collega.

Recht op informatie over de gezondheidstoestand

Je zorgverlener deelt je alle informatie mee, zodat je jouw gezondheidstoestand kan begrijpen. Je krijgt informatie over hoe je ziektetoestand (mogelijk) zal evolueren, ook al is die evolutie mogelijk eerder negatief. Als de zorgverlener een behandeling of ingreep voorstelt, moet je als patiënt ook uitleg krijgen over de mogelijke risico’s en complicaties, welke argumenten er zijn tegen een ingreep (tegenaanwijzingen) en de financiële gevolgen. Je krijgt in begrijpelijke taal advies over wat je best (niet) doet.

Recht op informatie over de gezondheidstoestand

Als ouder of voogd van een minderjarig kind krijg je informatie over de gezondheidstoestand van je kind. De zorgverlener zal het kind betrekken, rekening houdend met leeftijd en maturiteit. Zodra een kind zelf in staat is om een goede inschatting te maken van de situatie, oefent het zelf zijn belangen uit (meestal vanaf de leeftijd van 14 à 16 jaar). In dat geval kan je als ouder of voogd niet zonder medeweten en akkoord van het kind informatie opvragen over de gezondheidstoestand.

Recht op informatie over de gezondheidstoestand

Als je als patiënt bijvoorbeeld niet wil weten of je drager bent van een ongeneeslijke ziekte, dan is het belangrijk aan je zorgverlener mee te delen dat je geen informatie wil over je gezondheidstoestand. De beroepsbeoefenaar noteert dat in je patiëntendossier. Je kan eventueel een vertrouwenspersoon aanduiden aan wie op jouw vraag de informatie over je gezondheidstoestand wel wordt meegedeeld. De zorgverlener noteert dat eveneens in je medisch dossier, samen met de identiteit van de vertrouwenspersoon.

Indien het niet meedelen van de informatie een ernstig nadeel voor je gezondheid of die van derden oplevert (bijvoorbeeld in het geval van een besmettelijke ziekte), dan is de beroepsbeoefenaar niet verplicht om jouw verzoek om niet te weten op te volgen. Alvorens de informatie toch aan jou mee te delen, moet je zorgverlener voorafgaandelijk een andere beroepsbeoefenaar raadplegen en de eventueel aangewezen vertrouwenspersoon horen.

Recht op geïnformeerde toestemming

Je zorgverlener heeft je mondelinge of schriftelijke toestemming (informed consent) nodig om de behandeling te starten of de ingreep uit te voeren. Als patiënt kan je pas op een geïnformeerde wijze toestemmen, indien je op de hoogte bent van het doel van de behandeling of ingreep, de aard, de graad van dringendheid, de duur, hoe vaak je de behandeling moet ondergaan, de relevante tegenaanwijzingen, nevenwerkingen en risico's verbonden aan de tussenkomst, de nazorg, de mogelijke alternatieven en de financiële gevolgen.

Op de website vind je op de individuele artsenpagina’s informatie over de conventiestatus. In de onthaalbrochure lees je wat de gevolgen zijn van de keuze voor een een- of meerpersoonskamer. Informeer je ook steeds bij je eigen hospitalisatieverzekeraar over een mogelijke tussenkomst en terugbetaling door de verzekeraar.

Recht op geïnformeerde toestemming

Kan je als patiënt je toestemming niet meer uiten? Je rechten worden volgens een watervalsysteem vertegenwoordigd (is de eerste persoon niet aanwezig, dan zal de volgende in rij worden aangesproken).

 1. Je hebt op voorhand een vertegenwoordiger aangeduid om jouw rechten als patiënt uit te oefenen als je het zelf niet meer kan
 2. Heb je geen vertegenwoordiger aangeduid, dan worden de patiëntenrechten uitgeoefend door je bewindvoerder (aangeduid door de vrederechter)
 3. Is er geen bevoegde bewindvoerder, dan zal de zorgverlener zich voor de geïnformeerde toestemming moeten wenden tot je gezin (in volgorde van 4 tot 7):
 4. De samenwonende echtgenoot, wettelijk of feitelijk samenwonende partner
 5. Een meerderjarig kind
 6. Een ouder
 7. Een meerderjarige broer of zus
 8. Indien er geen familie is of die wenst niet op te treden, dan behartigt de zorgverlener in multidisciplinair overleg je belangen.

Je kan eveneens een voorafgaande wilsverklaring opstellen waarin je te kennen geeft jouw toestemming te weigeren voor een bepaalde ingreep of behandeling.

Recht op een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier / verzekerd zijn van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer:

Als patiënt heb je recht op een zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard patiëntendossier. Naast algemene gegevens bevat het patiëntendossier alle medische informatie over jou als patiënt. Je hebt steeds het recht om je patiëntendossier in te kijken of om een afschrift te bekomen. Dat moet je wel steeds aanvragen.

Na overlijden van de patiënt kan de familie van de overledene geen kopie van het dossier verkrijgen. Het dossier kan enkel op vraag van de naaste familieleden tot en met de tweede graad ingezien worden door een zorgverlener, voor zover de patiënt zich er tijdens zijn leven niet heeft tegen verzet. Als familielid moet je dus een zorgverlener contacteren om het dossier van de overledene in te zien in het ziekenhuis. Er is dus geen rechtstreekse inzage mogelijk door een familielid.

Meer informatie vind je hier.

Recht op pijnbehandeling

Als patiënt heb je recht op een zo effectief mogelijke pijnbestrijding. Je kan (eveneens) beroep doen op palliatieve zorgverlening.

Recht op klachtenbemiddeling

Ondanks alle goede zorgen en inspanningen kan het gebeuren dat je als patiënt of familie niet tevreden bent over bepaalde aspecten.

Bespreek je opmerkingen, vragen of klachten in dat geval zo snel mogelijk rechtstreeks met de betrokken zorgverlener. Slaag je er niet in of had je gesprek niet het gewenste resultaat?

Contacteer de ombudsdienst

Uitoefening patiëntenrechten door derden

Uitoefening patiëntenrechten door derden

Bijstand van een vertrouwenspersoon

Bij de uitoefening van het recht op gezondheidsinformatie en toestemmingsinformatie, het recht op inzage/afschrift van het patiëntendossier en het klachtrecht kan de patiënt zich laten bijstaan door één of meerdere vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersoon helpt de patiënt bij de uitoefening van deze rechten. Hij of zij kan daarbij samen met de patiënt of alleen, in naam van de patiënt, optreden.

De aanwijzing van een vertrouwenspersoon kan op informele wijze gebeuren, bijvoorbeeld door samen te verschijnen op het kabinet van de arts. De patiënt kan er ook voor kiezen om de vertrouwenspersoon schriftelijk aan te duiden via het formulier van de Federale Commissie ‘Rechten van de patiënt’.

Het verzoek van de patiënt om de vertrouwenspersoon te betrekken bij de uitoefening van zijn rechten zal samen met de identiteit van de vertrouwenspersoon toegevoegd worden aan het patiëntendossier. Daarvoor geeft de patiënt het formulier af aan de behandelend arts.

De patiënt kan de aanduiding als vertrouwenspersoon op elk moment beëindigen.

Optreden van een vertegenwoordiger

Indien de patiënt wilsonbekwaam is geworden en hierdoor niet langer zelf zijn patiëntenrechten kan uitoefenen, zal een vertegenwoordiger in de plaats van de patiënt optreden. Er zijn verschillende soorten vertegenwoordigers.

Vooreerst kan de patiënt zelf een vertegenwoordiger aanduiden voor de uitoefening van zijn rechten in het geval hij zelf wilsonbekwaam is geworden. Deze aanduiding gebeurt via een schriftelijk mandaat dat zowel door de patiënt als door de vertegenwoordiger wordt ondertekend. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van het formulier van de Federale Commissie ‘Rechten van de Patiënt’. De patiënt geeft het formulier af aan de behandelend arts die ervoor zorgt dat het wordt toegevoegd aan het patiëntendossier. Dit mandaat kan op elk moment schriftelijk herroepen worden.

Heeft de patiënt geen vertegenwoordiger aangewezen (of treedt de aangewezen vertegenwoordiger niet op), dan worden de patiëntenrechten van de wilsonbekwame patiënt uitgeoefend door de bewindvoerder van de persoon, voor zover hij hiertoe de bevoegdheid heeft gekregen van de vrederechter.

Indien er geen bewindvoerder is die bevoegd is om de patiënt te vertegenwoordigen, zal een familielid van de patiënt zijn patiëntenrechten uitoefenen. Deze informele vertegenwoordigers alsook de volgorde waarin zij kunnen optreden zijn bepaald in de wet pätiëntenrechten. Het gaat over:

 • de samenwonende echtgenoot, de wettelijk of feitelijk samenwonende partner
 • een meerderjarig kind
 • een ouder
 • een meerderjarige broer of zus

Indien bovenstaande familieleden ontbreken of in geval van een conflict tussen meerdere vertegenwoordigers van dezelfde rang (bv. conflict tussen verschillende kinderen) behartigt de beroepsbeoefenaar de belangen van de patiënt.

Huisregels

Huisregels
 • Belet voor een afspraak? Informeer je arts of zijn secretariaat tijdig. Je vindt hier meer informatie.
 • Zorg voor de juiste info: breng je identiteitskaart mee, draag bij opname je zorgbandje.
 • Werk mee aan je behandeling. Bezorg de zorgverstrekkers de juiste informatie over je gezondheid en geneesmiddelen. Volg je doktersadvies.
 • Zorg mee voor een veilige omgeving. Hou gangen, wachtzalen, toiletten en andere ruimtes net. Laat geen voorwerpen rondslingeren. Gooi afval in de vuilnisbak.
 • Ontvlambare materialen (zoals aanstekers, lucifers, kaarsen …) mogen niet gebruikt worden in het ziekenhuis.
 • Juwelen en andere sieraden, grote geldsommen of kostbare voorwerpen laat je beter thuis. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal. Heb je toch iets kostbaars mee? We kunnen je waardevolle voorwerpen in de kluis van het ziekenhuis bewaren. Bij ontslag kan je alles weer afhalen.
 • In ons ziekenhuis zijn dieren niet toegelaten. Enkel geattesteerde assistentiehonden krijgen toegang.

Geluids- en beeldopnames

Conform de privacywetgeving is het op de sites en in de gebouwen van AZ Maria Middelares niet toegelaten om beeldopnames te maken van medewerkers, artsen, andere patiënten, bezoekers of derden, tenzij ze hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming gaven. Wie instemt met een opname, verleent niet automatisch goedkeuring voor de weergave en verspreiding van de beelden. Voor beide is een afzonderlijke toestemming nodig. ​

Wil je een geluidsopname maken van een gesprek tussen jou en de (zorg)medewerker/arts om dit rustig te herbeluisteren? We waarderen het dat je dit vooraf aangeeft aan de betrokkene. Het verspreiden van deze opnames kan strafbaar zijn. Ook de opname van een gesprek waaraan je zelf niet deelneemt, is wettelijk niet toegelaten. ​

Respecteer je deze richtlijnen niet? Weet dat dit aanleiding kan geven tot een klacht bij de politie en/of de gegevensbeschermingsautoriteit.​

Roken kan enkel in de rookcabines

Bij Koninklijk Besluit van 15/05/1990 geldt in ziekenhuizen een algemeen rookverbod: roken is dus verboden in het hele ziekenhuis en op de kamers. Buiten kan roken uitsluitend in de rookcabines op het ontmoetingsplein aan de ingang en nabij de spoedafdeling.

Vragen, suggesties of klachten?

Vragen, suggesties of klachten?

Spreek gerust een arts, zorgverlener of medewerker aan en leg jouw vraag, suggestie of klacht voor.

Slaag je hier niet in of had het gesprek niet het gewenste resultaat, neem gerust contact op met onze ombudsdienst.