Staff

Kim Huysentruyt

Kim Huysentruyt

Information

Kim Huysentruyt
IMID nurse

Tel. +32 9 246 71 60

E-mail: kim.huysentruyt@azmmsj.be