Afschrift medisch dossier

Afschrift medisch dossier

Voor een afschrift van je medisch dossier kan je terecht bij:

CoZo (het Collaboratief Zorgplatform)
Via www.cozo.be of op smartphone via de app. Op dit digitaal samenwerkingsplatform kan je je gegevens (verslagen, resultaten, beelden, medicatieschema's, brieven …) digitaal raadplegen. Je kan terugblikken op je gegevens vanaf 1 december 2017. Indien je in AZ Maria Middelares (Gent) of het Medisch Centrum Maria Middelares (Gentbrugge) een arts consulteerde, kan je je gegevens digitaal raadplegen vanaf drie weken na consultatie. Deze tijdspanne laat de arts toe eerst de resultaten met jou te bespreken en de nodige duiding te geven bij de gegevens.
Je huisarts
Deze beschikt over verslagen en afschriften van de behandelingen in AZ Maria Middelares of het Medisch Centrum Maria Middelares.
Je behandelend arts in AZ Maria Middelares of het Medisch Centrum Maria Middelares
Hiervoor neem je best contact op met het secretariaat van je arts.

Wens je alsnog via het ziekenhuis inzage tot of een afschrift van je dossier, dan kan je een aanvraag indienen via de formulieren onderaan deze pagina.

Vertrouwenspersoon of vertegenwoordiger

Vertrouwenspersoon of vertegenwoordiger

Wens je in het kader van een afschrift of inzage een vertrouwenspersoon of vertegenwoordiger aan te stellen, dan verwijzen we je graag door naar de respectievelijke volmachtformulieren van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid:

  • Vertegenwoordiger (Je wenst een vertegenwoordiger aan te stellen):
    Indien de patiënt niet in staat is zijn patiëntenrechten zelf uit te oefenen, is de vertegenwoordiger de persoon die de rechten van de patiënt uitoefent in naam van deze laatste. Dit onderscheidt de vertegenwoordiger van de vertrouwenspersoon die alleen maar de patiënt bijstaat.
  • Vertrouwenspersoon (Je wenst een vertrouwenspersoon aan te stellen):
    een familielid, een vriend, een andere patiënt of elke andere persoon die door de patiënt aangewezen wordt om hem bij te staan bij het verkrijgen van de informatie omtrent zijn gezondheidstoestand, bij de inzage van zijn patiëntendossier of bij het bekomen van een afschrift ervan, alsook bij het neerleggen van een klacht.

Downloads

Downloads